အေၾကာင္းအရာ: 

-လတ္တေလာအနုပညာရွင္မ်ားရဲ႕ သူတို႔ဘာလုပ္ေနလဲ