အေၾကာင္းအရာ: 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႐ုပ္႐ွင္ဥကၠဌ ရာဇ၀င္ထဲမွာ အရမ္းေလးစားျပီး သတၱိေကာင္းတဲ့  လူနွစ္ေယာက္႐ွိပါတယ္ ဘယ္သူေတြလဲဆိုေတာ့ ဦးၾကည္စိုးထြန္းနဲ႔ ဦးဇင္၀ိုင္းပါ