အေၾကာင္းအရာ: 

အဲ့ဒါဘာလဲဆိုေတာ့ ကိုယ္ကပံုစံတူတစ္ခုကို ဖန္တီးျပဳလုပ္ထားတဲ့ လူသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ပဲ မထက္ရပ္တည္တာ ဒါေပမယ့္ သူမ်ားေတြ ေျပာသလို မိန္းမအစစ္ျဖစ္သြားျပီဆုိတာ မျဖစ္နိုင္ပါဘူး...