အေၾကာင္းအရာ: 

ငယ္ငယ္ကဘ၀ကိုဘယ္လိုျဖတ္သန္းခဲ့ရတယ္လို႔ေျပ­ာျပတာေပါ့...