အေၾကာင္းအရာ: 

"မင္း ဘာစကားေျပာတာလဲ မင္းအထိုးခံရမွာစိုးလို႔ ငါ၀င္ထိုးရင္နဲ႔ ငါဒီထဲေရာက္လာတာ"