အေၾကာင္းအရာ: 

"မင္းကလည္းကြာ လာတဲ႔ကိစၥမ်ား ဖုန္းဆက္ခ်င္ဆက္မယ္ မဆက္ခ်င္လည္းမဆက္ဘူးေပါ႔ အထူးအဆန္းလုပ္ျပီး လာေမးေနတယ္"