ေျမငလ်င္သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၂)ရက္ေန႔၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၀၀)နာရီ၊ (၅၆)မိနစ္၊ (၂၃)စကၠန္႔ အခ်ိန္တြင္ ကမၻာေအးေျမငလ်င္စခန္းမွ ေျမာက္ဘက္(၁၀၇)မိုင္ခန္႔ ကြာေ၀းေသာ ျမန္မာနိုင္ငံျပည္တြင္း (ျဖဴးျမိဳ႔၏ အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္(၁၇)မိုင္ခန္႔အကြာ)ကိုဗဟိုျပဳ၍ အင္အားရစ္(ခ္) တာစေကး(၆.၀)အဆင့္ရိွ အင္အားအသင့္အတင့္ရွိေသာ ေျမငလ်င္တစ္ခုလႈပ္ရွားသြားေၾကာင္း တိုင္းထြာ ရရိွပါသည္။
 
ဒါ့အျပင္ ဒီကေန႕မနက္အေစာပိုင္းက ေနာက္ဆက္တြဲေျမငလ်င္သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြအရ မနက္ (၁)နာရီ(၈)မိနစ္(၁၁)စကၠန္႕က ျဖဴးၿမိဳ႕ အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ (၂၄) မိုင္ခန္႕အကြာမွာ အင္အားရစ္(ခ္)တာစေကး(၅.၃)အဆင့္ရွိတဲ့ အင္အားအသင့္အတင့္ရွိတဲ့ ေျမငလ်င္တစ္ခု ၊မနက္ ၁ နာရီ ၁၂ မိနစ္ ၅၉ စကၠန္႕အခ်ိန္က ျဖဴးၿမိဳ႕ အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္(၁၆) မိုင္ခန္႕အကြာမွာ အင္အားရစ္(ခ္)တာစေကး (၅.၃)အဆင့္ရွိတဲ့ အင္အားအသင့္အတင့္ ေျမငလ်င္တစ္ခု ၊ မနက္ ၁ နာရီ ၁၄ မိနစ္ ၀၀ စကၠန္႔က ၿဖဴးၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ ( ၁၅ ) မိုင္ခန္႕အကြာမွာ အင္အားရစ္(ခ္) တာစေကး (၅.၃)အဆင့္ရွိတဲ့ အင္အားအတင့္ ေျမငလ်င္တစ္ခုနဲ႕ မနက္ ၂ နာရီ ၉ မိနစ္ ၂၄ စကၠန္႕အခ်ိန္ကလဲ ျဖဴးၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ (၂၄) မိုင္ခန္႕အကြာမွာ အင္အားရစ္(ခ္)တာစေကး (၄.၇) အဆင့္ရွိတဲ့ အင္အားအနည္းငယ္ ငလ်င္တစ္ခုလႈပ္ခတ္သြားခဲ့တယ္လို႕ မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ေနာက္ဆက္တြဲေျမငလ်င္သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။
 
ဒါ့အျပင္ ဒီကေန႔  ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၁၀)နာရီ (၄၆)မိနစ္ (၄)စကၠန္႕ အခ်ိန္တြင္ ကမၻာေအးေျမငလ်င္စခန္းမွ ေျမာက္ဘက္(၁၀၃)မိုင္ခန္႕ကြာေ၀းေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္တြင္း ျဖဴးၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္(၂၁)မိုင္ခန္႕အကြာကို ဗဟိုျပဳ၍ အင္အားရစ္(ခ္)တာစေကး(၄.၆)အဆင့္ရွိ အင္အားအနည္းငယ္ရွိေသာ ေျမငလ်င္တစ္ခုလွဳပ္ရွားသြားေၾကာင္း တိုင္းထြာရရိွခဲ့တယ္လို႕ မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ေျမငလ်င္သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။
 
 
 

Related News