ကုလသမဂၢၿမိဳ႕ရြာႏွင့္အိုးအိမ္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအစီအစဥ္(UN-Habitat)မွ အေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္ပံု နဲ႔ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲကို စက္တင္ဘာလ(၂၈)ရက္မွ (၃၀)ရက္အထိတပ္မေတာ္ခန္းမမွာျပဳလုပ္တဲ့ International Building & Urban Development Expo 2018 ပြဲမွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲမွာေတာ့ ေဘးအႏၱရာယ္ဒဏ္ၾကံ႕ၾကံ႕ခံႏိုင္တဲ့ အိမ္ရာ၊ အိမ္၀ယ္သူမ်ားအေနနဲ႔ ေဘးအႏၱရာယ္ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစေရး ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္တဲ့အေၾကာင္းအရာအခ်က္အလက္မ်ား ေခါင္းစဥ္နဲ႔ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ဖို႔အတြက္နည္းလမ္းေတြ၊ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေရးဆြဲရာမွာ ထည့္သြင္းသင့္တဲ့ အခ်က္ေတြ၊ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္းမွ ဦးေစာေထြးေဇာ္နဲ႔ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေရးဆြဲသူ ေဒၚေအာင္ေမဦးတို႔ကေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

ေဆြးေႏြးပြဲကေန ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေရးဆြဲရာမွာလိုအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ၊ ထည့္သြင္းရမွာေတြနဲ႔ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ကိုႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပင္ဆင္ထားရမယ့္အခ်က္ေတြကိုေလ့လာသိရွိခဲ့ရတယ္လို႔ ေဆြးေႏြးပြဲကိုတက္ေရာက္သူတစ္ဦးကေျပာပါတယ္။ဒီေဆြးေႏြးပြဲကတစ္ဆင့္ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ အိမ္ရာ၀ယ္ယူရာမွာေဘးအႏၱရာယ္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားမႈအပိုင္းကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားလာေစရန္နဲ႔ ေဘးကင္းလံုျခံဳတဲ့ေဆာက္လုပ္မႈပိုင္းဆိုင္ရာေတြကိုသိရွိလာေစဖို႔ရည္ရြယ္ၿပီးျပဳလုပ္တာလို႔သိရပါတယ္။