ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးမွ အမိန္႔အမွတ္ ၁၅/ ၂၀၁၉ ျပစ္ဒဏ္လြတ္ျငိမ္းသက္သာခြင့္ အမိန္႕ကိုထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ထုတ္ျပန္ခ်က္အျပည့္အစံုမွာ --

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး အမိန္႔အမွတ္၊ ၁၅/ ၂၀၁၉ ၊ ၁၃၈၁ ခုႏွစ္၊ တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ (၇)ရက္ (၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ဧျပီလ (၂၆)ရက္ ) ျပစ္ဒဏ္ လြတ္ျငိမ္းသက္သာခြင့္အမိန္႕

ျမန္မာႏွစ္သစ္မဂၤလာအခါသမယ အထိမ္းအမွတ္အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူလူထုႏွလံုးစိတ္၀မ္းေအးခ်မ္းေစေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈကို အေလးထားေသာအားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အက်ဥ္းေထာင္/စခန္းအသီးသီးတြင္ အက်ဥ္းက်ခံေနၾကရေသာ ႏိုင္ငံသားအက်ဥ္းသား/သူ ၆၉၄၈ ဦးအား ရာဇ၀တ္က်င့္ထံုး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၀၁ ၊ပုဒ္မခြဲ (၁)အရ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မထားဘဲ လြတ္ျငိမ္းသက္သာခြင့္ေပးလိုက္သည္။က်န္အက်ဥ္းသား/သူမ်ားထဲမွ လႊတ္သင့္လႊတ္ထိုက္သူမ်ားကိုလည္း  စနစ္တက် စိစစ္လ်က္ရိွျပီး လြတ္ျငိမ္းသက္သာခြင့္ ဆက္လက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

(ပံု)၀င္းျမင့္

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ - လို႕ ေဖာ္ျပပါရွိပါတယ္။

 

 

Related News