ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ အဖြဲ႔ဝင္အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားပါဝင္တဲ့ ႏိုင္ငံံဝန္ထမ္းမ်ား ဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲကို ဧၿပီလ(၂၃)ရက္က မႏၱေလးၿမိဳ႕ မႏၱေလးစက္မႈဇုန္စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ၊ ကေနာင္ခန္းမမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အခုျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲဟာ လက္ရွိအစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အက်ံဳးဝင္ေနသည့္ ဥပေဒမ်ားအေပၚ ေခတ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာဥပေဒမ်ားျဖစ္ရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးမႈရလဒ္မ်ားအေပၚျပန္လည္ သံုးသပ္တဲ့အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရဝန္ထမ္း၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေတြကို ကိုင္တြယ္က်င့္သံုးေနတဲ့ အခ်ဳိ႕ေသာ ဥပေဒေတြမွာ ေခတ္နဲ႔မေလ်ာ္ညီေတာ့တာ၊ ခံစားရပိုင္ခြင့္ေတြမွာ ျပဳျပင္ဖို႔လိုအပ္ေနတာေတြကို ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးၿပီးတူညီတဲ့အခ်က္ေတြထုတ္ဖို႔ ဒုတိယအႀကိမ္ေဆြးေႏြးတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

လက္ရွိေဆြးေႏြးမႈေတြမွာ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေရးရာ ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းႏိုင္ျခင္း၊ အျငင္းပြားမႈ၊ အခ်ိန္ပိုလုပ္အားခ၊ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ ခြင့္ရက္အက်ိဳးခံစားခြင့္၊ လုပ္အားခ၊ လူမႈဖူလံုေရး၊ ရာထူးတိုးျမႇင့္ျခင္း၊ အမိန္႔ ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ အလုပ္ခန္႔ထားျခင္း၊ အလုပ္တာဝန္ေျပာင္းေရႊ႕ထမ္းေဆာင္ေစျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြပါဝင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးမႈေတြကို ဆက္လက္အခ်ိန္ယူျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆံုးရလဒ္ေတြကို ဥပေဒျပဳပုဂၢိဳလ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အထိ ဆက္လက္တင္ျပသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။အဖြဲ႔ဝင္အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားပါဝင္တဲ့ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား ဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲကိုမေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စေလၿမိဳ႕မွာ ပထမဆံုး အႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး က်န္တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ေတြမွာလည္း ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားဖို႔ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News