ျမန္မာနုိင္ငံမွာ နုိင္ငံျခားသားအၿမဲေနထုိင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအနက္နုိင္ငံျခားသား အၿမဲေနထုိင္ခြင့္ျပဳျခင္းဆုိင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဗဟုိေကာ္မတီမွ စိစစ္အတည္ျပဳျပီးသူမ်ားအား လူေတြ႔ေမးျမန္းအကဲျဖတ္ျခင္းကုိ ဧျပီလ ၂၃ ရက္ကေနျပည္ေတာ္ရိွ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန အစည္းအေ၀းခန္းမမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ဒီအခမ္းအနားကို နုိင္ငံျခားသားအၿမဲေနထုိင္ခြင့္ျပဳျခင္းဆုိင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဗဟုိ ေကာ္မတီဥကၠ႒၊ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီး ဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ၊ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္မ်ားနွင့္တာ၀န္ရိွသူမ်ားတက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။

ဒီအခမ္းအနားမွာ ဗဟုိေကာ္မတီဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္  ျမန္မာနုိင္ငံမွာ နုိင္ငံျခားသားမ်ားအား ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္၊ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံသူ၊ ျမန္မာနုိင္ငံသားေဟာင္းနွင့္ ယင္းတုိ႔နွင့္ ေသြးခ်င္း ဆက္စပ္သူမ်ားဆိုျပီး အမ်ုိးအစား(၄)မ်ုိဳးခဲြျခား သတ္မွတ္ကာ နုိင္ငံျခားသားအၿမဲေနထုိင္ခြင့္စနစ္ က်င့္သံုးခြင့္ျပဳ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရိွပါေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား ထုတ္ျပန္ျပ႒ာန္းထားသည့္ နည္းဥပေဒနွင့္အညီျဖစ္ေစေရး အတြက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ ဗဟုိေကာ္မတီတုိ႔မွအဆင့္ဆင့္စိစစ္ေရြးခ်ယ္ကာ လူေတြ႔ေမးျမန္း အကဲျဖတ္၍ အဆင့္ဆင့္အတည္ျပဳျပီးအၿမဲေနထုိင္ခြင့္ ခြင့္ျပဳေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုလည္း ဗဟုိေကာ္မတီမွစိစစ္အတည္ျပဳျပီး သူမ်ားအား လူကုိယ္တုိင္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း အကဲျဖတ္ကာ အၿမဲေနထုိင္ရန္ခြင့္ျပဳသင့္၊ မျပဳသင့္ကုိ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ၀ုိင္း၀န္းအႀကံျပဳေဆြးေႏြးေပးၾကရန္ျဖစ္ပါေၾကာင္းျဖင့္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။ျမန္မာနုိင္ငံမွာ  နုိင္ငံျခားသားအျမဲေနထုိင္ခႊင့္ျပဳျခင္းဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္သည့္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၉)ရက္မွ ယခုအထိ နုိင္ငံျခားသားစုစုေပါင္း(၅၉၈)ဦး အၿမဲေနထုိင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသည့္အနက္ (၄၈၀)ဦးကိုခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျပီး နုိင္ငံျခားသားအၿမဲေန ထုိင္ခြင့္လက္မွတ္နွင့္ကတ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။ ယခုအခါ ဗဟုိေကာ္မတီမွစိစစ္အတည္ျပဳျပီးသူမ်ားအနက္(၂၇)ဦးအား လူေတြ႔ေမးျမန္းအကဲျဖတ္အတည္ျပဳေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္ျပီး အတည္ျပဳျပီးပါက အထက္အဆင့္ဆင့္သုိ႔တင္ျပ၍ ေနထုိင္ခြင့္လက္မွတ္နွင့္ ကတ္ျပားမ်ားထုတ္ေပးနုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းရရိွသည္။

 

 

 

 

Related News