ေျမာက္ဦးယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေဒသအား ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္စာရင္း၀င္သတ္မွတ္ႏုိင္ေရး အတြက္ အဆုိျပဳစာတြဲမူၾကမ္းကို (၂၀၁၉)ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၃၀) မတုိင္မီတင္သြင္းသြားမယ္လို႔ ေရွးေဟာင္းသုေတသနနွင့္ အမ်ိဳးသားျပတုိက္ဦးစီးဌာနက သိရပါတယ္။လက္ရွိ ေျမာက္ဦးေဒသမွာ ေရွးေဟာင္းသုေတသနနွင့္ အမ်ိဳးသားျပတုိက္ဦးစီးဌာနမွ ၀န္ထမ္း (၃၇)ဦးအပါအ၀င္ ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္ဆုိင္ရာ အေတြ႔အၾကံဳရွိ၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္စာရင္းတင္သြင္းဖို႔အတြက္ အေတြ႔အၾကံဳ ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားပညာရွင္ေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္စရိတ္နဲ႔ ငွားၿပီး ေျမာက္ဦးေဒသရဲ႕ ဂုဏ္ရည္၊ေျမာက္ဦးေဒသရဲ႕ ထူးျခားထင္ရွားတဲ့ အခ်က္ေတြကို ေရးသားေန တယ္လို႔သိရပါတယ္။ေရးသားမႈအေနနဲ႔ (၉၀)ရာခိုင္ႏႈန္းၿပီးစီးေနၿပီလို႔ သိရပါတယ္။ ေရရွည္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ေရးဆြဲမႈမွာလည္း (၈၀)ရာခုိင္ႏႈန္းထိၿပီးစီးေနၿပီလို႔သိရပါတယ္။လက္ရွိမွာေတာ့ ေျမျပင္အခ်က္အလက္ေတြေကာက္ယူႏုိင္ဖို႔အတြက္ကေတာ့ၿပီးစီးဖို႔ ေႏွာင့္ေႏွးေန တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ေျမာက္ဦးယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေဒသအား ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္စာရင္း၀င္ျဖစ္ေစေရးအတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပပညာရွင္မ်ား၊ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၊ ေဒသတြင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊အေမြအႏွစ္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူမ်ားပူးေပါင္း ပါ၀င္ၾကသည့္ အျပင္ ယူနက္စကိုႏွင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ တရုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏုိင္ငံ၊ အီတလီႏိုင္ငံတို႔မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးေနတာလုိ႔သိရပါတယ္။ေျမာက္ဦးယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ေဒသအား ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္ စာရင္း၀င္သတ္မွတ္ႏုိင္ေရး အတြက္ အဆုိျပဳစာတြဲမူၾကမ္းကို (၂၀၁၉)ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၃၀)မတုိင္မီတင္သြင္းႏိုင္ဖို႔ အခ်က္အလက္ေတြ အကုန္မၿပီးစီးႏုိင္ေပမယ့္ ရသမ်ွ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔႔ဲပဲ တင္သြင္းဖုိ႔ကို ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္ေကာ္မတီက ခြင့္ျပဳတာေၾကာင့္ တင္သြင္းသြားမွာလို႔ သိရပါတယ္။ေျမာက္ဦးယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေဒသအား ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္စာရင္း၀င္သတ္မွတ္ႏုိင္ေရး အတြက္ အဆုိျပဳစာတြဲအေခ်ာကိုေတာ့ (၂၀၂၀) ျပည့္ႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ လကုန္မွာ တင္သြင္းသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။ ေျမာက္ဦးယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေဒသအား ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္ စာရင္း၀င္ သတ္မွတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ (၂၀၁၇)ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလက စတင္ၿပီး ေကာ္မတီိမ်ားဖြဲ႔စည္ၿပီးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာလုိ႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News