မတ္လ(၃၁)ရက္မွာ က်င္းပမယ့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူ ေတြအေနနဲ႔ ပါတီစြဲမထားဘဲ ၿမိဳ႕ေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အမွန္တကယ္လုပ္ႏိုင္မယ့္ ပုဂၢဳိလ္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ကာ ဆႏၵမဲေပးၾကဖို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ခိုင္က တိုက္တြန္းထားပါတယ္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနျပည္သူေတြရဲ႕ေန႔စဥ္လူေနမႈဘ၀နဲ႕ တိုက္ရိုက္ပတ္သက္ေနတဲ့ စည္ပင္သာယာ လုပ္ငန္းေတြကို စီမံခန္႕ခြဲရတဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္အဆင့္နဲ႕ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေကာ္မတီ၀င္ေတြကို မဲေပးေရြးခ်ယ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုမဲေပးရာမွာ မိမိတို႕သေဘာထား၊ ဆႏၵေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ဆာင္ႏိုင္မယ့္ ကုိယ္စားလွယ္ ေလာင္းေတြကို ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းက်စြာ ေရြးခ်ယ္ ဆုံးျဖတ္ မဲေပးၾကရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနျပည္သူေတြနဲ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ မဲစာရင္းမွာ ပါ၀င္တဲ့ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ေတာ့ မျဖစ္မေန ဆႏၵမဲေပးဖို႔လိုအပ္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ နည္းဥပေဒအရ ဒီေရြးေကာက္ပြဲမွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ တစ္သီးပုဂၢလိက စတဲ့ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြဟာ သက္ဆိုင္ရာ အဆင့္အလိုက္ အသီးသီး၀င္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမွာ လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ပါတီစြဲမထား ဘဲ ၿမိဳ႕ေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အမွန္တကယ္လုပ္ႏိုင္မယ့္ ပုဂၢဳိလ္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ကာ ဆႏၵမဲေပးၾကဖို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ခိုင္က တိုက္တြန္းထားတာပါ။ဒီေန႔ မတ္လ(၃၀)ရက္ တစ္ရက္ ကိုေတာ့  မဲဆြယ္စည္းရုံးမႈရပ္နားရမယ့္ရက္ (Silent Day) အျဖစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က သတ္မွတ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပတဲ့ေန႔ မတ္လ(၃၁)ရက္မွာ အသက္ (၁၈)ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူ ႏိုင္ငံသား၊ ဧည့္ႏိုင္ငံသားနဲ႔ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူေတြအေနနဲ႔ စည္ပင္သာယာနယ္နမိတ္အတြင္း အနည္းဆုံး တစ္ႏွစ္အေျခခ်ေနထိုင္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာမဲဆႏၵနယ္ရဲ႕ မဲစာရင္းမွာပါ၀င္သူေတြ မဲေပးခြင့္ရွိတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲေပးခြင့္ရွိသူ(၃.၄)သန္းရွိၿပီး မဲရုံအေရအတြက္အေနနဲ႕ (၂၉၀၀)နီးပါရွိတယ္လို႕ သိရပါတယ္။

 

 

Related News