ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင္႔ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာနကဦးစီးျပီး ေျမာက္ဦးယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေဒသကို ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္း၀င္အျဖစ္သတ္မွတ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္  ႏုိင္ငံတကာပညာရွင္မ်ား၊ ျပည္တြင္းကပညာရွင္မ်ားပူးေပါင္းျပီး ညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းကို မတ္လ(၂၈)ရက္နဲ႕(၂၉)ရက္က ျပည္လမ္းရွိ ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင္႔ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာနခဲြမွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။အခုလိုျပဳလုပ္ရတာက ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ကို ျပည္သူေတြသိရွိျပီးထိန္းသိမ္းတတ္ေစဖို႔၊ တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါးျဖစ္ေနတဲ႔ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေတြျပန္လည္ေပၚထြန္းလာေစဖို႔ ရည္ရြယ္ျပီး ျပဳလုပ္ခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။

အခုျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းပဲြမွာ ေရအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခဲြေရးဆိုင္ရာဆပ္ေကာ္မတီ၊ ေရွးေဟာင္းသုေတသနဆိုင္ရာအေထာက္အထားမ်ားရွာေဖြေရးဆိုင္ရာဆပ္ေကာ္မတီ၊ ပထ၀ီသတင္းအခ်က္အလက္စုေဆာင္းမွတ္တမ္းျပဳစုေရးဆပ္ေကာ္မတီ၊ေျမပံုေရးဆဲြေရးဆပ္ေကာ္မတီ၊ အဆိုျပဳလႊာ(မူၾကမ္း)ေရးသားေရးဆပ္ေကာ္မတီ၊ Management Plan ေရးဆဲြေရးဆပ္ေကာ္မတီ၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ပညာေပး ေရးႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆပ္ေကာ္မတီ ၊ေျမာက္ဦးဇုန္နယ္နိမိတ္ျပင္ဆင္ေရးဆဲြေရး ဆပ္ေကာ္မတီ၊ေရွးေဟာင္းအ ေဆာက္အအံုမ်ား မွတ္တမ္းျပဳစုေရးဆပ္ေကာ္မတီ၊စတဲ့ ဆပ္ေကာ္မတီေတြအျပင္ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ားမွတ္တမ္းျပဳစုေရးဆပ္ေကာ္မတီ၊ျဒပ္မဲ႔ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားမွတ္တမ္းျပဳစုေရးဆပ္ေကာ္မတီ၊ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးစီမံခ်က္ေရးဆဲြေရးဆပ္ေကာ္မတီ၊သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ားရွာေဖြေရးဆပ္ေကာ္မတီနဲ႔ အေမြအႏွစ္အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ဆန္းစစ္ေရးဆပ္ေကာ္မတီတို႔ ကေန ေျမာက္ဦးေဒသရဲ႕လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာအေျခအေနေတြကို အျပန္အလွန္ေဆြး ေႏြးေျပာၾကားခဲ႔ၾကတယ္လို႔သိရပါတယ္။လက္ရွိမွာေျမာက္ဦးယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေဒသကို ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္း၀င္အျဖစ္သတ္မွတ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းေတြ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး  (၂၀၁၉)ခုနွစ္စက္တင္ဘာလအတြင္းမွာေတာ့ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္း၀င္အျဖစ္သတ္မွတ္ႏိုင္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News