မတ္လ ၃၁ ရက္မွာ ျပဳလုပ္မယ့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြရဲ႕ စိတ္ပါဝင္စားမႈအားနည္းေနတယ္လို႕ မတ္လ ၂၄ ရက္က UMFCCI မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၏ အေရးပါမႈအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲက သိရပါတယ္။ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲကို ျပည္သူေတြ စိတ္ပါဝင္စားမႈက ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္သာ ရွိေနတယ္လို႕ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္အရသိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ UMFCCI မွာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီရဲ႕ အေရးပါမႈအေၾကာင္းကို စီးပြားေရး သုေတသီအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ ေဒါက္တာေဇာ္ဦး၊ Clean Yangon တည္ေထာင္သူ ေဒၚသဥၨာေအး အျပင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြက တက္ေရာက္လာသူေတြနဲ႕ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။  ဒီေဆြးေႏြးပြဲကေတာ့ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေနျပည္သူေတြက ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီနဲ႕ ေန႕စဥ္လူေနမႈဘဝမွာတင္ ပက္သက္စပ္ဆက္ေနျပီး စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ  ျပည္သူေတြအေနနဲ႕ ကိုယ္မဲေပးလိုတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကို  မပ်က္မကြက္မဲေပးဖို႕ တုိက္တြန္းတဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ပါတယ္။ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ အေရးပါမႈ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေနျပည္သူမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္မ်ား ေခါင္းစဥ္နဲ႕ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲကို အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းခြဲျခား က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲအသိပညာေပးလုပ္ငန္းေတြကို ေဆာင္ရြက္ေနတာအားနည္းေနေသးျပီး အခ်ိဳ႕ျပည္သူေတြက မဲစာရင္းၾကည့္ဖို႕နဲ႕ မဲကို ဘယ္လိုေပးရမလဲဆိုတာေတာင္ မသိၾကေသးဘူးလို႕ ေရြးေကာက္ခံမယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းထဲက  မဲရံုကိုယ္စားလွယ္ ထားေရးကိုေတာ့ တစ္သီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ အေနနဲ႕ အခက္အခဲၾကံဳေနတယ္လုိ႕သိရပါတယ္။   မတ္လ(၃၁)ရက္မွာျပဳလုပ္မယ့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲမွာ စည္ပင္နယ္နမိတ္အတြင္း တစ္ႏွစ္ႏွင့္အထက္ေနထိုင္ထားတဲ့ အသက္(၁၈)ႏွစ္ရိွျပီး မည္သူမဆို မဲေပးခြင့္ရွိလာတာေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုကို တစ္ဦးသာ မဲေပးခြင့္ရွိတဲ့ ယခင္(၂၀၁၄) စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲထက္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူနဲ႕မဲစာရင္းေတြ ပိုမိုမ်ားျပားလာမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News