လူေနမႈစနစ္မ်ား ေျပာင္းလဲလာမႈတို႔ေၾကာင့္ ေရလိုအပ္မႈက လ်င္ျမန္စြာ ပိုမိုမ်ားျပားလာၿပီး လူတိုင္းအတြက္ ေရဖူလုံစြာရရွိႏိုင္ေရးမွာ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေပၚေနတယ္လို႔ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ျမန္မာႏုိင္ငံဟာေရအရင္းအျမစ္ႂကြယ္ဝၿပီးအာဆီယံ(၁ဝ)ႏိုင္ငံ၏ ေရ (၁၆)ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ႏွင့္ အာရွတိုက္တစ္တိုက္လုံး၏ ေရ(၁၂)ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔အထိပိုင္ဆိုင္သည့္ ေရအရင္း အျမစ္မ်ားေပါႂကြယ္ဝေသာႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္မိုး႐ြာသြန္းမႈ ကြဲျပားျခားနားမႈ၊ လူဦးေရတိုးပြားမႈ၊လူေနထူထပ္မႈ၊စက္မႈဇုန္ႏွင့္ စီးပြားေရးဇုန္မ်ားတိုးတက္မ်ားျပားလာမႈစတဲ့ လူေနမႈစနစ္မ်ား ေျပာင္းလဲလာမႈတို႔ေၾကာင့္ ေရလိုအပ္မႈက လ်င္ျမန္စြာ ပိုမိုမ်ားျပားလာၿပီးလူတိုင္းအတြက္ ေရဖူလုံစြာရရွိႏိုင္ေရးတြင္ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေပၚေနတယ္လို႔ ဒုတိယသမၼတက ေျပာပါတယ္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္ ကမၻာ့ေရေန႔အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားကုိ မတ္လ (၆)ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ့ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္း ရွင္းဗဟိုဌာန (၂) မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။အခုႏွစ္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ကမၻာ့ေရေန႔ရဲ႕ေခါင္းစဥ္မွာ လူသားအခြင့္အေရးအရ ဒုကၡသည္မ်ားအပါအဝင္ “မည္သူ႕ကိုမၽွ ေနာက္ခ်န္ မထားခဲ့ေရး”“Leaving No One Behind” ျဖစ္ျပီး  လုံၿခဳံေဘးကင္းတဲ့ ေရ၊ေကာင္းမြန္သည့္ ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းမႈစနစ္တို႔ကို လက္လွမ္းမမီဘဲက်န္ရွိခဲ့သူမ်ားစြာ အတြက္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားအေလးထားရွာေဖြေျဖရွင္းၾကရန္ရည္႐ြယ္ျပီး ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေရအရင္းအျမစ္ေကာ္မတီ အၾကံေပးအဖြဲ႔ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေဒၚခင္နီနီသိန္းကေျပာပါတယ္။ေရက႑ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကအေရးပါတဲ့အတြက္ ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၂၈ခုႏွစ္အထိကို ေရက႑ဆိုင္ရာေဆာင္႐ြက္ဖို႔  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဆယ္စုႏွစ္လို႔  ကမၻာ့ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံမွ သတ္မွတ္ထားတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News