မိမိသေဘာဆႏၵနဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာတဲ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြကို ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကေနာင္အိမ္ရာမွာ ယာယီထားရွိထားၿပီး  လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာနမွ မတ္လ(၄)ရက္က ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္ခဲ့ တယ္လို႔သိရပါတယ္။ထိုင္းႏိုင္ငံ အုန္းျပန္႔စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္စခန္းနဲ႔ ႏိုဖိုးစစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္စခန္းတို႔မွာမွီခိုေနၿပီး ေနရပ္ျပန္ခ်င္တဲ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ကတာ၀န္ရွိသူေတြ၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာနက တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာဌာနဆိုင္ရာ အသီးသီးမွ တာ၀န္ရွိသူေတြက ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၂)ရက္က ျမ၀တီျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္းမွာ ႀကိဳဆိုခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ႀကိဳဆိုလက္ခံခဲ့တဲ့ ေနရပ္ျပန္မိသားစု(၁၀)စုမွ လူဦးေရ(၂၄)ဦး ကို ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကေနာင္အိမ္ရာမွာ(၂)လတာ ယာယီထားရွိသြားမွာလို႔ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔မွ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ဦးႏိုင္ငံလင္းက ေျပာပါတယ္။လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာနက ေနရပ္ျပန္မိသားစု(၁၀)စုမွ မိသားစုတစ္စုမွာတစ္ဦးတည္းရွိလွ်င္(၁)သိန္း၊ ႏွစ္ဦးရွိလွ်င္(၂)သိန္းနဲ႔ (၃)ဦးနဲ႔အထက္ရွိပါက(၃)သိန္း ေထာက္ပံ့ခဲ့ပါတယ္။

ဒုကၡသည္စခန္းမွာ မိသားစုေတြရဲ႕ေနထိုင္ေရး၊ စားေသာက္ေရးေတြအျပင္ ကေလးေတြရဲ႕ပညာေရးေတြပါ အခက္အခဲမ်ားစြာ ႀကံဳခဲ့ရေၾကာင္းနဲ႔ အခုလို သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးက တာ၀န္ရွိသူေတြက ေႏြးေထြးစြာ ျပန္လည္ႀကိဳဆိုလက္ခံၿပီး ယာယီေနထိုင္ေရးအျပင္စားေသာက္ ေရး ပါစီစဥ္ေပးတဲ့အတြက္အဆင္ေျပမႈရွိတယ္လို႔ ေနရပ္ျပန္သူေတြက ေျပာပါတယ္။ထိုင္းႏိုင္ငံမွ မိမိသေဘာဆႏၵနဲ႔ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာတဲ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားတြကို ျပန္လည္ႀကိဳဆို လက္ခံတာ ယခုအႀကိမ္အပါအ၀င္(၃)ႀကိမ္ရွိၿပီး ပထမအႀကိမ္ကို(၂၀၁၆)ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလက မိသားစု(၄)စုမွ လူဦးေရ(၁၆)ဦး၊ ဒုတိယအႀကိမ္ကို (၂၀၁၈)ေဖေဖာ္၀ါရီလက မိသားစု(၂)စု မွ လူဦးေရ(၈)ဦးတို႔ကို ျပန္လည္ႀကိဳဆို လက္ခံခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News