ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ခုႏွစ္) ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာလ်င္စြာ ေဆာင္ရြက္နုိင္ေရးအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီတစ္ရပ္ကုိ သင့္ေလ်ာ္သည္႕ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားနွင္႕ ဖြဲ႕စည္းရန္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သုိ႔ တုိက္တြန္းေၾကာင္း အေရးၾကီးအဆုိကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလုိက္ပါတယ္။အေရးၾကီးအဆုိနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၆)ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (၁၁)ၾကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းမွာ   ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယနာယက ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ က ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အဆုံးအျဖတ္ရယူျခင္းေတြ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယနာယက ဦးထြန္းထြန္းဟိန္က အဆုိနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးရာမွာ အဆုိဟာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ အားလုံးပူးေပါင္းပါ၀င္ျပီး သေဘာတူညီမႈရရွိတဲ႔ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုရရွိသည္အထိ အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္တဲ့ ကိစၥမ်ားကုိ အစျပဳနုိင္ရန္ ရည္ရြယ္တင္သြင္းျခင္းျဖစ္ျပီး အဆုိကုိ အတည္ျပဳေပးႏိုင္ဖုိ႕တင္ျပခဲ႔ပါတယ္။အဲဒီေနာက္ အဆုိရွင္ ျဖစ္တဲ႔ မေကြးတုိင္းေဒသၾကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၄)မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ညြန္႔ က အတည္ျပဳေပးဖုိ႕ တင္ျပခဲ႔ေပမယ့္ အဆုိကုိ ေထာက္ခံျခင္းေတြ၊ ကန္႔ကြက္ျခင္းေတြ နဲ႔အၾကံျပဳျခင္းေတြရွိခဲ႔တာေၾကာင္႕ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အဆုံးအျဖတ္ရယူခဲ႔ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အဆုံး အျဖတ္ရယူရာမွာေတာ႕ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရိွသူေပါင္း(၆၂၁) ဦးအနက္ အဆုိကုိ ေထာက္ခံဆႏၵမဲေပါင္း (၄၁၄)ဦး၊ ကန္႔ကြက္ဆႏၵမဲေပါင္း (၁၉၁)ဦးနဲ႔ ၾကားေနဆႏၵမဲေပါင္း (၆)ရွိခဲ႔ျပီး ေထာက္ခံဆႏၵမဲေပါင္းက ပုိမုိမ်ားျပားခဲ႔တာေၾကာင္႕ အဆုိကုိအတည္ျပဳလုိက္တာပါ။

ယခုအဆုိကုိ အတည္ျပဳလုိက္တဲ႔အတြက္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈)ခုနွစ္ ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီတစ္ရပ္ကုိ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္နွင္႕ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ တုိ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္ဦးေရ တူညီမွ်တစြာ သင္႔ေလွ်ာ္ေသာ အေရအတြက္နဲ႔ ဖြဲ႕စည္းသြားမယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ အဆုိပါပူးေပါင္းေကာ္မတီရဲ႕ ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယနာယက ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ကုိ တာ၀န္ေပးအပ္သြားမွာျဖစ္ျပီး လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ နုိင္ငံေရးပါတီအသီးသီးနွင့္တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႕တုိ႕မွ ကုိယ္စားလွယ္အေရအတြက္အခ်ိဳးက်ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းသြားမယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။အေရးၾကီးအဆုိကုိ ဇန္န၀ါရီလ(၂၉)ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (၁၁)ၾကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းမွာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ညြန္႔ ကတင္သြင္းခဲ႔တာျဖစ္ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၅)ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာေတာ႕ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ (၃၀) ဦးကေဆြးေႏြးမႈေတြျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။

 

 

Related News