ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြဟာ ျပည္သူေတြအတြက္ အျမဲတာ၀န္ရွိတာနဲ႔ အညီ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ႏုိင္ငံသားမ်ား အက်ိဳးအတြက္ ျပည့္စံုခိုင္မာတဲ့ ဥပေဒမ်ားေပၚထြက္လာေစရန္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေပးၾကဖို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္ ကတုိက္တြန္းေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ လူမႈစီးပြားဘ၀ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႔ နယ္ေျမေဒသ အလိုက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကဖုိ႔လည္း ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္က ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒသမပံုမွန္အစည္းအေ၀းကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းျပီး ရွင္းလင္းတင္ျပစဥ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကက ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။

က်င္းပျပီးစီးသြားျပီျဖစ္တဲ့ ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒသမပံုမွန္အစည္းအေ၀းမွာ ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားျမွင့္တင္ေရးဥပေဒကို ဒုတိယအၾကိမ္ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒအပါအ၀င္ ဥပေဒ (၄)ခုကို ထုတ္ျပန္ျပ႒ာန္းႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳျပီးျဖစ္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းႏွစ္ခုကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ လက္မွတ္ေရးထိုးထုတ္ျပန္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ေပးပို႔ထား တယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္က ေျပာပါတယ္။ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၂ရက္က စတင္က်င္းပခဲ့ျပီး (၁၁)ရက္ တာက်င္းပခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News