ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနရဲ႕ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးအျဖစ္ ဦးေသာင္းထြန္းကို ေျပာင္းလဲတာ၀န္ ေပးအပ္ျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလုိက္ျပီျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ရုံးရဲ႕ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ဦးေသာင္းထြန္းကို အသစ္ထပ္မံဖြဲ႕စည္းလိုက္တဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ႏို၀င္ဘာ ၁၉ ရက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကထံ သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔ခဲ့တာပါ။

ဦးေသာင္းထြန္းအား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ တာ၀န္ ေပးအပ္ျခင္း ကို ႏို၀င္ဘာ ၂၆ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒႆမပံုမွန္အစည္းအေ၀းမွာ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေၾကာင္းေၾကျငာခဲ့တာပါ။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ျဖစ္တဲ့ ဦးေသာင္းထြန္းဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC)ရဲ႕ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News