ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ရဲ႕ၾကာေမာက္ၾကာလန္အပိုင္းကို နဂိုမူလကပ္လွဴထားတဲ့ ေရႊကိုအရည္ေဖ်ာ္ၿပီး ေၾကးၿပားမွာသုတ္ အပူေပးနည္းပညာျဖစ္တဲ့ Gold Coating နည္းပညာသုံး ေရႊသကၤန္းအမ်ိဳးအစားကိုသာ ျပန္လည္ကပ္လွဴသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ (၂၀၀၈-၀၉)ခုႏွစ္မွာ  ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ၾကီးရဲ႕ ၾကာေမာက္ၾကာလန္အပိုင္းကို Gold Coating နည္းပညာသုးံ ေရႊသကၤန္းေတြကို ကပ္လွဴခဲ့ၿပီး (၂၀၁၄-၂၀၁၅)ခုႏွစ္မွာေတာ႔ ဒီအပိုင္းေတြ  အေရာင္ေမွးမိွန္လာတာတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တာ၀န္ယူထားတဲ့ ကန္ထရိုက္ကို ေရာင္ေတာ္ျပန္လည္ဖြင့္ေစခဲ့ၿပီး ေရာင္ေတာ္ဖြင့္ခ်ိန္မွာ ဓာတ္ေဆးရည္တစ္မ်ိဳးကို အသံုးျပဳခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၾကာေမာက္ၾကာလန္အပိုင္းဟာ ပိုမိုအေရာင္ေမွးမွိန္လာခဲ့လို႔ ယခုႏွစ္မွာ ေရႊသကၤန္းျပန္လည္ကပ္လွဴသြားမွာျဖစ္ၿပီး ဒီႏွစ္မွာလည္း ယခင္အသံုးျပဳခဲ့တဲ့နည္းပညာျဖစ္တဲ့ Gold Coating နည္းပညာကို အသုးံျပဳျပီး ကပ္လွဴသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ၾကာေမာက္ၾကာလန္အပိုင္းကို မူလတာဝန္ယူထားတဲ့ ပန္းတိမ္လုပ္ငန္းကေတာ့ လက္ရွိအေရာင္ေမွးမွိန္လာမႈအတြက္ တာ၀န္ယူေပးရမွာျဖစ္ၿပီး ျငမ္းဆင္မႈအျပီး အဲ့ဒီေရႊျပားေတြကို စစ္ေဆးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ၾကာေမာက္ၾကာလန္အပိုင္းကုိ ေရႊသကၤန္းကပ္လွဴရာမွာ အဲ့ဒီလုပ္ငန္းကိုလုပ္ကုိင္ခြင့္မေပးေတာ့ဘဲ လက္ရွိ ေစတီေတာ္ရဲ႕ ေၾကး၀င္း၊ပန္းဆြဲတို႔ကို Gold Coatingလုပ္ေပးထားတဲ့ အဖြဲ႔ကိုလုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးသြားမယ္လ ုိ႔သိရပါတယ္။ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ရဲ႕ (၂၀၁၈- ၂၀၁၉)ေရႊသကၤန္ကပ္လွဴမႈမွာ ဗဟိုေကာ္မတီ (၁)ခု၊လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (၁)ခုနဲ႔ ဆပ္ေကာ္မတီ (၁၀)ခု ခြဲေ၀ၿပီးလုပ္ေနတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေစတီေတာ္ၾကီးမွာ ကပ္လွဴထားတဲ့  (၅၀)ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ပိုၿပီးပ်က္စီးတဲ့ ေရႊသကၤန္းေတြကို အသစ္လဲလွယ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး  (၅၀)ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ကို မ်က္ပါးေရႊန ဲ႔ျပဳျပင္သြားမယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ အရင္ႏွစ္ေတြက ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ကို (၅)ႏွစ္တစ္ၾကိမ္ကပ္လွဴတာျဖစ္ၿပီး ယခုတစ္ၾကိမ္ကိုေတာ့ (၄)ႏွစ္ေျမာက္မွာကပ္လွဴမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။  

 

 

Related News