ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၈)ရပ္ကြက္ရွိ ဗိုလ္ဆြန္ပက္လမ္း(အထက္)ႏွင့္လမ္း၃၀(အထက္) ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားကို ျပည္သူမ်ား အပန္းေျဖနားေနႏိုင္ဖို႔အတြက္ျပင္ဆင္ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၈)ရပ္ကြက္ရွိ ဗိုလ္ဆြန္ပက္လမ္း(အထက္)ႏွင့္ လမ္း ၃၀ (အထက္)ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားအလွဆင္မႈကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူေတြနဲ႔ ဒို႔အိမ္အဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ဗိုလ္ဆြန္ပက္လမ္း(အထက္)ႏွင့္ လမ္း၃၀(အထက္) ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားကို အမႈိက္ေတြရွင္းလင္းၿပီး မိလႅာကန္ေတြနဲ႔ ေရေျမာင္းေတြကို ကြန္ကရစ္ခင္းတာေတြ ျပဳလုပ္ေပးေနတာပါ။

အခုလိုေနာက္ေဖးလမ္းၾကား အလွဆင္ဖို႔အတြက္ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားအဆင့္ျမွင့္တင္ေရးေကာ္မတီက ရပ္ကြက္ေနျပည္သူေတြကို အမႈိက္မပစ္ဖို႔ ႏႈိးေဆာ္ခ်က္ေတြ ျပဳလုပ္ေပမယ့္ လက္ရွိမွာ အမႈိက္ပစ္တဲ့သူေတြရွိေနေသးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ဗိုလ္ဆြန္ပက္လမ္း(အထက္)ႏွင့္လမ္း-၃၀(အထက္) ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားကို အမႈိက္ေတြရွင္းလင္းၿပီး ျပည္သူေတြနားေနအပန္းေျဖႏိုင္ဖို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရာမွာ နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီေတြအျပင္၊ စာၾကည့္တိုက္၊ ကေလးကစားကြင္းေတြ ထည့္သြင္းသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။

ရပ္ကြက္ေနျပည္သူေတြကေတာ့ အခုလိုေနာက္ေဖးလမ္းၾကားကိုအလွဆင္ ျပဳျပင္ေပးတာေၾကာင့္ သန္႔ရွင္းမႈရရွိၿပီးေလေကာင္းေလသန္႔ရရွိ တယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကဗိုလ္ဆြန္ပတ္လမ္း(အထက္)ႏွင့္လမ္း-၃၀(အထက္) ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားရွိ အလွဆင္တဲ့လမ္းေတြရဲ႕ကုန္က်စရိတ္ကို ဒို႔အိမ္အဖြဲ႕က(၈၀)ရာခိုင္ႏႈန္း ကူညီေပးၿပီး ရပ္ကြက္ေနျပည္သူေတြက (၂၀)ရာခိုင္ႏႈန္းထည့္၀င္ရတယ္လို႔သိရပါတယ္။  ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္မွာ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားအလွဆင္မႈအေနနဲ႔ အခုျပဳလုပ္ေနတဲ့  ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားအပါအ၀င္ အလွဆင္ျပဳျပင္ၿပီးေနာက္ေဖးလမ္းၾကား(၅)ခုရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News