ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ န၀မပံုမွန္အစည္းအေ၀းမ်ားကို ဇူလိုင္လ(၂၃)ရက္မွာ စတင္က်င္းပသြားမယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၇၉ ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၃ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာနည္းဥပေဒ ၃ ၊ နည္းဥပေဒခြဲ(ခ)တို႔အရ ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ န၀မပံုမွန္အစည္းအေ၀းကို ေနျပည္ေတာ္မွာ ဇူလိုင္လ(၂၃)ရက္မွာ စတင္က်င္းပရန္ ေခၚယူေၾကာင္းေၾကညာထားပါတယ္။

အလားတူ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၂၆ ၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၅ ႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာနည္းဥပေဒမ်ား၏ နည္းဥပေဒ ၃ ၊ နည္းဥပေဒခြဲ (ခ) တို႔အရ ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ န၀မပံုမွန္အစည္းအေ၀း နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၅၅ ၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၅ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား၏ နည္းဥပေဒ ၃ ၊ နည္းဥပေဒခြဲ(ခ)တို႔အရ ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ န၀မပံုမွန္အစည္းအေ၀း တို႔ကိုလည္း ေနျပည္ေတာ္မွာ လာမယ့္ ဇူလိုင္လ(၂၃)ရက္မွ စတင္က်င္းပရန္ ေခၚယူေၾကာင္း ေၾကညာထားပါတယ္။

 

 

Related News