တတိယအၾကိမ္ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၂၁ရာစုပင္လုံကုိ လာမည္႔ ဇူလုိင္လ၁၁ရက္မွ စတင္က်င္းပဖုိ႔ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတဲြေကာ္မတီ-(UPDJC) အစည္းအေ၀းကေန အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္လုိက္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ တတိယအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၂၁ရာစုပင္လုံကို လာမည္႔ဇူလုိင္လ(၁၁)ရက္ကေန(၁၆)ရက္အထ(၆)ရက္ၾကာျပဳလုပ္ဖုိ႔ဆုံးျဖတ္ခဲ႔တယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၂၁ ရာစုပင္လုံကုိ တက္ေရာက္ဖုိ႔ရာအတြက္ တစ္နုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA) မွာ လတ္မွတ္မေရးထုိးရေသးတဲ႔ အဖြဲ႕ေတြကို ဖိတ္ၾကားရန္ဆုံးျဖတ္ခဲ႔ျပီး တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းစီကုိနည္းလမ္းေပါင္းစုံနဲ႔ ဖိတ္ၾကားသြားမယ္လုိ႕ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတဲြေကာ္မတီ(UPDJC)ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာဆလုိင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ေျပာပါတယ္။ 

တတိယအၾကိမ္အျဖစ္ျပဳလုပ္မယ့္ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၂၁ရာစုပင္လုံကုိ လာမည္႔ဇူလုိင္လ ၁၁ရက္မွ စတင္က်င္းပဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ႔တဲ႔ ၁၅ၾကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတဲြေကာ္မတီ-(UPDJC) အစည္းအေ၀းကုိ ဇြန္လ(၂၉)ရက္က အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန (NRPC)မွာျပဳလုပ္ခဲ႔တာပါ။

အဆုိပါအစည္းအေ၀းမွာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္း အေ၀း က်င္းပမည့္ ရက္သတ္မွတ္ျခင္းအပါအ၀င္ UPDJC သို႔တင္သြင္းသည့္ စာတမ္းမ်ားအတည္ျပဳျခင္းကိစၥေတြ ၊ ႏို္င္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ လုံၿခဳံေရး၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္က႑ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတင္ျပျခင္းေတြ ၊ က႑အလုိက္လုပ္ငန္းေကာ္မတီတြင္ ေဆြးေႏြးမည့္ေခါင္းစဥ္မ်ားအတည္ျပဳျခင္းေတြ၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အက်ိဳးေဆာင္မ်ား လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္(TOR) ကုိ အတည္ျပဳျခင္း တို႔ကုိ ေဆာင္ရြက္နုိင္ခဲ႔တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ ညီလာခံဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္တဲ႔ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ၂၁ရာစုပင္လုံအတြက္ ညီလာခံအစီအစဥ္အတည္ျပဳျခင္းေတြအပါအ၀င္ ညီလာခံကုိေအာင္ျမင္စြာက်င္းပနုိင္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၂၁ရာစုပင္လုံကုိ တစ္နွစ္လွ်င္နွစ္ၾကိမ္ခန္႔ျပဳလုပ္ဖုိ႔ ရည္မွန္းထားေပမဲ႔ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ၂၀၁၆ ၾသဂုတ္လမွာတစ္ၾကိမ္နဲ႔ ၂၀၁၇ေမလမွာ တစ္ၾကိမ္ ျပဳလုပ္ထားပါတယ္။

 

 

Related News