ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒၾကမ္းကို တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွာ အဆုံးအျဖတ္ရယူအတည္ျပဳၿပီးေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေ၀းၿပီးဆုံးၿပီျဖစ္တယ္လို႔ ဇြန္လ(၂၇)ရက္က ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးတင္ေမာင္ထြန္းက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဒီအစည္းအေ၀းမွာ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္ေဆးရုံမွာ ၀င္ေပါက္အသစ္၊လူနာနားေနေဆာင္၊ လွ်ပ္စစ္မီး စတာေတြကို လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႕ ရွိမရွိကို တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးညီညီေမးျမန္းခဲ့ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႕ရွိေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားမႈေတြလည္းပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္မွာေတာ့   ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒၾကမ္းရဲ႕ ေဆြးေႏြးဖို႕က်န္ရွိေနတဲ့ အခန္း၊ စာပုိဒ္ေတြကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးခဲ့တာပါ။ အခန္း(၅)ကေန(၃၂)ထိ စုစုေပါင္း အခန္း(၂၈)ခန္းလုံးကို အၿပီးသတ္ေဆြးေႏြးခဲ့တာပါ။ ဒီေဆြးေႏြးမႈေတြမွာ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာေကာ္မတီေတြနဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ အဆိုျပဳ၊အႀကံျပဳခ်က္စတာေတြကို ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက ျဖည့္စြက္အဆိုျပဳတင္ျပခဲ့တာေတြရွိသလို ျဖဳတ္ခ်သင့္တဲ့ အခန္းေတြနဲ႕စာပိုဒ္ေတြကိုလည္းတင္ျပခဲ့တာေတြရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုအဆိုျပဳျဖည့္စြက္တာ၊ ပယ္ဖ်က္တာေတြကို တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ထံ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ရယူၿပီး အခန္းအလိုက္၊ စာပိုဒ္အလိုက္အသီးသီး လႊတ္ေတာ္အဆုံးအျဖတ္ရယူကာ အတည္ျပဳခဲ့ၾကတာပါ။ အားလုံးအၿပီးမွာေတာ့ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုလုံးကို လႊတ္ေတာ္အဆုံးအျဖတ္ရယူၿပီး အတည္ျပဳေပးခဲ့ပါတယ္။

ဒီဥပေဒၾကမ္းမွာ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကို အဖြဲ႕၀င္(၁၁)ဦးနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းကာ  ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ခန္႔အပ္ဖို႕ ပါ၀င္ပါတယ္။ ဥပေဒၾကမ္းကိုေတာ့ အပုိဒ္၊အပိုဒ္ခြဲ၊အပုိဒ္ခြဲငယ္စတာေတြနဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထားကာအခန္း(၃၂)ခန္းရွိၿပီး ဇြန္လ(၂၅)ရက္နဲ႕(၂၇)ရက္ (၂)ရက္အတြင္း အစည္းအေ၀းမွာ အၿပီးေဆြးေႏြး အတည္ျပဳခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒၾကမ္းအပါအ၀င္ ခုလိုေဆြးေႏြး အတည္ျပဳေပးတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ခ်ိဳ႕က အခုလိုေျပာပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒၾကမ္းကိုေတာ့ ဒီကေန႕ ဇြန္လ(၂၈)ရက္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမမွာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က လက္မွတ္ေရးထိုးျပဌာန္းသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေ၀းကို ရက္ေပါင္း(၅၁)ရက္ က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဒီကာလအတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒၾကမ္း အပါအ၀င္ ဥပေဒၾကမ္းေတြ၊အဆိုေတြ၊ စီမံကိန္းေတြ၊အစီရင္ခံစာေတြနဲ႕  ေမးခြန္းေပါင္းရာခ်ီကို ေမးျမန္းတင္သြင္း၊ ေျဖၾကားအတည္ျပဳတာေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ 

 

 

Related News