(၂၀၁၃)ခုႏွစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒကိုျပင္ဆင္တဲ့ဥပေဒၾကမ္းကို တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွာ စတင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး  စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကို အဖြဲ႕၀င္(၁၁)ဦးနဲ႕ ဖြဲ႕စည္းကာဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ခန္႔အပ္ဖို႔ကို ဇြန္လ(၂၅)ရက္ကအတည္ျပဳေပးခဲ့ပါတယ္။ 

(၂၀၁၃) ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာဥပေဒကို ျပင္ဆင္တဲ့ဥပေဒအျဖစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒၾကမ္းကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔က  (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ(၂)ရက္က တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကို ေပးပို႔တင္သြင္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဥပေဒၾကမ္းကို ဇြန္(၂၅)ရက္က တိုင္းလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ စတင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ဥပေဒၾကမ္းပါမူလအဆိုျပဳခ်က္ျဖစ္တဲ့ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကို အဖြဲ႕၀င္(၁၁)ဦးနဲ႕ ဖြဲ႕စည္းကာ  ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ခန္႔အပ္ဖို႔ကို  လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာေကာ္မတီေတြ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေဆြးေႏြးအဆိုျပဳခ်က္ေတြနဲ႕အတူ အတည္ျပဳေပးခဲ့ပါတယ္။ 

ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ခန္႔အပ္မႈကိုေတာ့ အားလုံးကသေဘာတူခဲ့ၾကေပမယ့္ ေကာ္မတီကိုအဖြဲ႕၀င္(၁၁)ဦးနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းဖို႔ထက္ (၇)ဦးနဲ႔သာဖြဲ႔စည္းသင့္ေၾကာင္းကို ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က အဆိုျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႔က(၃)ဦးေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ၿပီး  ျပည္သူေတြကေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္မယ့္  ခရိုင္(၄)ခုက (၄)ဦးနဲ႕ဖြဲ႕စည္းဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ခရိုင္အဆင့္ေတြလည္းထားရွိဖို႔ အဆိုျပဳခဲ့ပါတယ္။ ေကာ္မတီဆိုတာဟာ  ေပၚလစီခ်မွတ္ရုံပဲျဖစ္လို႕ ေအာက္ေျခအထိဆင္းအလုပ္လုပ္စရာမလိုတာေၾကာင့္ လူဦးေရမ်ားစရာမလိုဘူးလို႔လည္းဆိုပါတယ္။ 

လူဦးေရမ်ားတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ကုန္က်စရိတ္ေတြ ပိုကုန္ႏိုင္တယ္လို႔ အဆိုျပဳေဆြးေႏြးခဲ့တာပါ။ဒီအေပၚ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက အစိုးရအဖြဲ႕က တင္သြင္းထားတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းပါအတိုင္း ခရိုင္အဆင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ေတြမထားရွိေတာ့ဘဲ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကပဲ ၿမိဳ႕နယ္အဖြဲ႕ေတြကို တိုက္ရိုက္ကြပ္ကဲအုပ္ခ်ဳပ္သင့္ေေၾကာင္း သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ဦးေမာင္ေမာင္စိုးကလည္း မူလအဆိုျပဳခ်က္အတိုင္း အတည္ျပဳေပးဖို႔ကို သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္မွာ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ၿပီးအတည္ျပဳခဲ့ရာ မူလအတည္ျပဳခ်က္အတိုင္း ေကာ္မတီ၀င္ (၁၁)ဦးနဲ႕ဖြဲ႕စည္းဖို႔ကို ေထာက္ခံသူမ်ားလို႔ အတည္ျပဳေပးခဲ့ပါတယ္။

ေကာ္မတီ၀င္(၁၁)ဦးမွာ (၅)ဦးက အစိုးရကေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ၿပီး က်န္(၆)ဦးကို ျပည္သူကတင္ေျမာက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယစည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီးလည္းျဖစ္မယ့္ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ကိုေတာ့ ဒီေကာ္မတီ(၁၁)ဦးက ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေပးရမယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ ဇြန္လ(၂၅)ရက္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒၾကမ္း အခန္း(၁)၊အမည္နွင့္အဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပခ်က္၊ အခန္း(၂)ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းတာ၊ အခန္း(၃) ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္တာ၊အစားထိုးခန္႕အပ္တာ၊တာ၀န္မွရုပ္သိမ္းတာ၊ အခန္း(၄)ေကာ္မတီရဲ႕ လုပ္ငန္းတာ၀န္ေတြ၊ အခန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြကိုေဆြးေႏြးတာ၊မဲခြဲဆုံးျဖတ္တာ၊ အတည္ျပဳတာေတြလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ က်န္ရွိေနေသးတဲ့အခန္းေတြ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္အတည္ျပဳတာေတြကို  ဇြန္လ(၂၇)ရက္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News