လႊတ္ေတာ္မ်ားရပ္နားထားစဥ္အတြင္းလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ မိမိတုိ႔ မဲဆႏၵနယ္ေတြက ျပည္သူေတြရဲ႕အသံကုိ သြားေရာက္နားေထာင္ၾကဖုိ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက မန္း၀င္းခုိင္သန္းက တုိက္တြန္းေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။ 

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ မိမိတို႔ရဲ႕မဲဆႏၵနယ္ အသီးသီးမွာရွိတဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ မွန္ကန္တဲ့အသံကို နားေထာင္ၿပီး နယ္ေျမေဒသအလိုက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဥပေဒနဲ႔အညီ တတ္စြမ္းသ၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကဖုိ႔လဲမွာၾကားခဲ႔ပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြနဲ႔ ေနာင္လာမည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ရာအတြက္ မဲဆႏၵနယ္အလိုက္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို ၾကိဳတင္ေလ့လာ ဆန္းစစ္ၾကဖုိ႔လည္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက မန္း၀င္းခုိင္သန္းက တုိက္တြန္းေျပာၾကားခဲဲ႕ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကက ဇြန္လ(၂၁)ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ဒုတိယအၾကိမ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အ႒မပုံမွန္အစည္းအေ၀း ေနာက္ဆုံးေန႔မွာ နႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားစဥ္ထည္႔သြင္းေျပာၾကားခဲ႔တာပါ။ ယခုက်င္းပျပီးစီးခဲ႔တဲ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အ႒မပံုမွန္အစည္းေ၀းမွာ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရသံုးေရးစြဲတင္ျပျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒအပါအဝင္ ဥပေဒ(၆)ခုကို အတည္ျပဳထုတ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ဒါ႔အျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ လက္မွတ္ေရးထိုးထုတ္ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဥပေဒၾကမ္း(၄)ခုကိုေပးပို႔နုိင္ခဲ႔ကာ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ အဆိုျပဳ တာဝန္ေပးသည့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံုရံုး အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအတြက္ လႊတ္ေတာ္သေဘာတူညီခ်က္ ရယူေပးခဲ့ၿပီး ဒုတိယဝန္ၾကီးတစ္ဦးနဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီး(၄)ဦး ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္းတို႔ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္နုိင္ခဲ႔တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ က်င္းပျပီးစီးခဲ႔တဲ႔ဒုတိယအၾကိမ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အ႒မပုံမွန္အစည္းအေ၀းကို ၁၁ၾကိမ္ က်င္းပနုိင္ခဲ႔တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News