ေၾကျငာခ်က္မွာေတာ့ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားေကာ္မတီသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၊ ပုဒ္မခြဲ(င)ႏွင့္ (ဇ)တို႔ပါ အပ္ႏွင္းထားေသာ လုပ္ပို္င္ခြင့္ကို က်င့္သုံးၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရဖြဲ႕၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အနည္းအဆုံးအခေၾကးေငြ ႏႈန္းထားျပင္ဆင္သတ္မွတ္သည့္ အမိန္႔ေၾကျငာစာအမွတ္(၂/၂၀၁၈)ကို ထုတ္ျပန္တယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ေၾကျငာခ်က္မွာ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမအပါအ၀င္ တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္ရွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အလုပ္သမားႏွင့္ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားရဲ႕ ကန္႔ကြက္တာျပင္ဆင္တာ၊ ေထာက္ခံတာေတြစတဲ့ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမ၊ တိုင္းေဒသႀကီးနွင့္ ျပည္နယ္ေကာ္မတီမ်ားက ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျပီး အဆိုျပဳႏႈန္းထားမ်ားကို ျပန္လည္တင္ျပေစခဲ့လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
 
အဆိုျပဳတင္ျပသည့္ အနည္းဆုးံအခေၾကးေငြႏႈန္းထားမ်ားကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အနည္းဆုးံ အခေၾကးေငြဥပေဒပုဒ္မ ၁၀၊ ပုဒ္မခြဲ(ဃ)ႏွင့္အညီ သုံးပြင့္ဆိုင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳၿပီး ဆုးံျဖတ္ခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေနရာေဒသႏွင့္ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားမခြဲျခားဘဲ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတစ္ေျပးညီ တစ္နာရီလွ်င္ (၆၀၀)က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ အလုပ္ခ်ိန္ (၈)နာရီတစ္ရက္အတြက္ (၄၈၀၀)က်ပ္ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေမ(၁၄)ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္သည့္ေန႔မွစျပီး သတ္မွတ္လိုက္တယ္လို႔ ပါရွိပါတယ္။အခုသတ္မွတ္လိုက္တဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ဟာ အလုပ္သမား ၁၀ ဦးေအာက္ႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းငယ္မ်ား၊ မိသားစုတစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္းမရွိေစရလို႔လည္း ေၾကညာခ်က္မွာ ပါရွိပါတယ္။ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားေကာ္မတီရဲ႕(၂၈.၈.၂၀၁၅)ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ အမိန္႔ေၾကျငာစာအမွတ္(၂/၂၀၁၅)ကိုလည္း အခုထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ အမိန္႔ေၾကျငာစာျဖင့္ လႊမ္းမိုးပယ္ဖ်က္လိုက္တယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
 
 

Related News