လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း၂ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာကာလအတြင္းရရွိခဲ႔တဲ႔ အေတြ႔အႀကဳံေကာင္းေတြကုိ ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ လူမႈစီးပြားဘ၀ေတြဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အသုံးခ်ၾကဖုိ႔  ေမလ ၁၄ ရက္က က်င္းပတဲ့ ဒုတိယႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အ႒မပုံမွန္ အစည္းအေ၀းအစေန႔မွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက မန္း၀င္းခုိင္သန္းက နႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားစဥ္ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း၂ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာကာလအတြင္းရရွိခဲ႔တဲ႔ အေတြ႔အႀကဳံေကာင္းေတြကုိ ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ လူမႈစီးပြားဘ၀ေတြဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အသုံးခ်ၾကဖုိ႔  ေမလ ၁၄ ရက္က က်င္းပတဲ့ ဒုတိယႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အ႒မပုံမွန္ အစည္းအေ၀းအစေန႔မွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက မန္း၀င္းခုိင္သန္းက နႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားစဥ္ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။

ယခုႏွစ္မွာလႊတ္ေတာ္သက္တမ္းဟာ ၂ ႏွစ္တာကာလကုိ ေက်ာ္လြန္လာၿပီး ျဖစ္တာေၾကာင့္ အစည္းအေ၀းက်င္းမႈေတြမွာ တစ္ႀကိမ္ထက္တစ္ႀကိမ္အေတြ႔အႀကဳံေတြ ရင့္က်က္လာတာနဲ႔အမွ် ႏုိင္ငံရဲ႕ ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအျပင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြကုိ လုိက္နာေစာင့္ထိန္းျပီး ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္သြားၾကဖုိ႔လဲ တုိက္တြန္းေျပာၾကားပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အ႒မပုံမွန္အစည္းအေ၀းကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ရန္က်န္ရွိေနတဲ႔ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးရဲ႕ေဆာင္ရြက္ဆဲ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအနက္ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးတဲ႔ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏိုင္ေရး ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News