ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးမူ၀ါဒမွာ ျပည္တြင္းျပည္ပခြဲျခားမထားတာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြအေနနဲ႔ စိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာလာေရာက္ရင္းႏွီွးျမဳပ္ႏွံၾကဖို႔ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ၀န္ၾကီး႒ာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးက တိုက္တြန္းခဲ႔ပါတယ္။ ေမလ ၉ ရက္က ျပဳလုပ္တဲ႕ ရန္ကုန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဖိုရမ္မွာ ေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ျပီး အစိုးရသစ္ရဲ႕ လက္က်န္ကာလမွာ အေျခခံအေဆာက္အဦးက႑ကို တစ္စိုက္မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ ျပင္ဆင္တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို အသိေပးခဲ့ပါတယ္။ရန္ကုန္ကို ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြပို၀င္လာေစဖို႔႔Yangon Investment Forumကို ျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူေတြနဲ႔ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္ၾကီးေတြလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး ရန္ကုန္အစုိးရရဲ႕ စီမံကိန္းအသစ္ေတြ အေၾကာင္းကိုလည္း အခုပြဲမွာရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အစုိးရအေနနဲ႔ လက္က်န္သက္တမ္းအတြင္း လွ်ပ္စစ္၊ လမ္းတံတား၊ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး က႑ေတြကို ဦးစားေပးက႑အျဖစ္ ထည္႔သြင္းထားျပီး ဒီ႔အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္ေၾကာင္း စီမံ/ဘ႑ာ၀န္ၾကီးက တိုက္တြန္းပါတယ္။ရန္ကုန္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဖိုရမ္မွာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း၊ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း၊ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ယာစီမံကိန္း၊ စက္ရံုဇုန္အသစ္ေတြစတဲ့  ရန္ကုန္ရဲ႕ စီမံကိန္းေတြနဲ႕ ေျမေစ်း၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား စီမံထားမႈနဲ႔ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူေတြ သိထားသင္႔တဲ႕အခ်က္ေတြနဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္မယ္႔ ေနရာေတြကို ရွင္းလင္းခဲ့ပါတယ္။

၁၉၈၈ခုႏွစ္ကေန လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ႏွစ္ေပါင္း(၃၀)အတြင္း ရန္ကုန္ကို ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းေပါင္း(၈၄၀)ေက်ာ္ကေန အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀ဘီလီယံေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ထားျပီး ကာလတူ တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို၀င္ေရာက္တဲ႕ ပမာဏရဲ႕ ၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွာေတာ႔ ေဖေဖာ္၀ါရီအကုန္ထိ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း(၂၈၀၀)ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။ ရန္ကုန္ကို၀င္တဲ့ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈရဲ႕ ၄၀ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ တယ္လီကြန္းက႑ကို အမ်ားဆံုး၀င္ေရာက္ ထားတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News