မဲေခါင္ျမစ္ေအာက္ပိုင္း ေဒသတစ္ေလ်ွာက္ အားလုးံပါ၀င္နိုင္ေသာ ဖြံျဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္းမ်ား အတြက္ေဆြြးေႏြးပြဲ ကို ေမ၃ ရက္ႏွင့္ ၄ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္မွာ ျပဳလုပ္ေနတယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံ႐ုံးရဲ႔ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲကို ျမန္မာနိုင္ငံ၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ထိုင္းနိုင္ငံ၊  လာအိုျပည္သူဒီမိုကရစ္တစ္သမၼတနိုင္ငံ ၊ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ ၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၊ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၊ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ အာရွဖြံျဖိဳးေရး ဘဏ္ ၊ ကမၻာဘဏ္ ၊ အာဆီယံအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္႐ုံးက ကိုယ္စားလွယ္ေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္  လို႔ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
 
ဒီအစည္းအေ၀းပြဲမွာ မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းေဒသတြင္း ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္သည့္ က်န္းမာေရး၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ဆက္သြယ္ေ၇းနွင့္ ပူးေပါင္းၫိွႏႈိင္းေရးေဆာင္ရြက္ေရး ၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး ဆိုင္ရာ နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲမ်ား၊ ပညာေရးက႑ဆန္းသစ္မႈႏွင့္  သိပၸံ ၊ နည္းပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာနွင့္ သခ်ာၤဘာသာရပ္အစီအစဥ္မ်ား၊ အေျခခံေဆာက္အအုံတည္တ့ံေရးႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲေရး ၊ စြမ္းအင္က႑ဖြံျဖိဳးေရးႏွင့္ ပုဂၢလိက႑ ထိေတြ႔ဆက္ဆံေရး တို႔ကို အထူးအေလးထား ေဆြြးေႏြးၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
မဲေခါင္ျမစ္ေအာက္ပိုင္းေဒသ ဖြံျဖိဳးမႈပဏာမေျခလွမ္း  ပညာေရးႏွင့္ နည္းပညာပိုင္း အစီအစဥ္၏ ရတနာပုံဆိုက္ဘာစီးတီးမွ ေက်ာင္းသားငါးဦး အဖြဲ႔ဟာလည္း ေျခနင္း လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္စက္ ကိုဖန္တီးထီတြင္ခဲ့ျပီး ဒီတီတြင္မႈကို တကၠဆက္ ေအအန္အမ္ တကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔နွင့္ ပူးေပါင္းကာ Invent for the Planet  ျပိဳင္ပြဲကို ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္ျပီး ပထမဆုရရွိခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္လို႔ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
 
မဲေခါင္ေအာက္ပိုင္းေဒသဖြံျဖိဳးမႈ ပဏာမေျခလွမ္း အစီအစည္ကို အာစီယံေဒသတြင္း ဖြံျဖိဳးမႈကြာဟျခင္း ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ အေထာက္ကူျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ေဒသတြင္း ေရရွည္တည္တံေသာ စီးပြားေရးဖြံၿဖိဳးေရးႏွင့္ သာယာ၀ေျပာေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ကေမာၻဒီယား၊ လာအို၊ ထိုင္း ၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔မွ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးတို႔က ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
 
 

Related News