ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္အေနနဲ႔ စည္ပင္သာယာ နယ္နမိတ္အတြင္း ဥပေဒနဲ႔အညီ တရား ဥပေဒစိုးမိုးေစဖို႔ ပုံမွန္ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးတာ၊ အသိပညာေပးတာနဲ႔ အေရးယူေဆာင္ရြက္ တာေတြကို လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ဒီအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားၿပီးျဖစ္သလို Standard Operating Procedure (SOP) စနစ္ကိုလည္း က်င့္သုံးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးနဲ႔ စည္ပင္သာယာအရာရွိ တစ္တစ္ဦးက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေကာ္မတီကိုယ္စား တရားလိုျပဳလုပ္ၿပီး တရားစြဲဆို အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးကိုပါ  အခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္းထားၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔ မတ္လ(၈)ရက္က တိုင္းလႊတ္ေတာ္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က ေျပာပါတယ္။

ဒါ့ျပင္ လိုအပ္ခ်က္အရေကာ္မတီရဲ႕ လုပ္ငန္း သေဘာသဘာ၀ ေျပာင္းလဲလာရင္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ေတြကို ေခ်ာေမြ႔ေအာင္လုပ္ေဆာင္ဖို႕ ၀န္ထမ္းဖြဲ႔စည္းပုံေတြေျပာင္းလဲၿပီး Standard Operating Procedure (SOP) ေခၚတဲ့ လုပ္ငန္း လည္ပတ္ပုံစံသတ္မွတ္ခ်က္ကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ၿပီး လိုက္နာက်င့္သုံးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေကာ္မတီက လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့လုပ္ငန္းေတြဟာ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရရဲ႕ ပုံရိပ္ျဖစ္သလို ဒီလုပ္ငန္းေတြေအာင္ျမင္ေအာင္ ဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုရင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးရွိလာမွာျဖစ္သလို ျပည္သူေတြရဲ႕ေထာက္ခံမႈလည္း ရရွိမွာျဖစ္တယ္လို႔ တာေမြၿမိဳ႕နယ္အမတ္ ဦးသိန္းျမင့္က ေျပာပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္လက္ရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္ေနတာေတြကို တရားပေဒစိုမိုးေရး ေဆာင္ရြက္ရာမွာ  စက္ပစၥည္းနဲ႔ ၀န္ထမ္းအင္အားေတြတိုးခ်ဲ႕တာ၊ စည္ပင္ရဲေတြတိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းၿပီးေတာ့ စည္ကမ္း ထိန္းသိမ္းမႈအပိုင္းကို ထိန္းေၾကာင္းတာနဲ႔ ေအာက္ေျခအဖြဲ႕အစည္းအဆင့္ဆင့္ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ပိုမိုေပးရင္း စည္ပင္သာယာေရးလုပ္ငန္းေတြကို သြက္လက္ျမန္ဆန္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ရွိ၊ မရွိကို ေမးျမန္း ခဲ့တာပါ။

ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာနယ္နမိတ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ ဥပေဒနဲ႔အညီ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး(Rule of Law)ျဖစ္ေစဖို႔ အသိပညာေပးတာေတြ၊ အေရးယူေဆာင္ရြက္ တာေတြကို ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကိုယ္တိုင္၊ ဒါမွမဟုတ္ ခ႐ိုင္စည္ပင္သာယာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရဲ႕ ႀကီးၾကပ္မႈ၊ ဌာနအဆင့္ႀကီးၾကပ္မႈေတြနဲ႔ ပုံမွန္ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးတာ၊ ပညာေပးတာနဲ႔ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ေစဖို႔ ခံ၀န္ကတိျပဳခ်က္ေတြရယူၿပီး လိုက္နာေဆာင္ျခင္းမရွိရင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒအရအေရးယူေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News