ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ သဘာ၀သယံဇာတေတြပ်က္စီးဆုံးရႈံးေနျခင္းကုိ အမ်ိဳးသား ေရးတာ၀န္တစ္ရပ္အေနနဲ႔ ထိန္သိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအား တုိက္တြန္းတဲ့ အဆုိကုိအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးခဲ႔တယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၉)က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေဖခ်စ္ တင္သြင္းခဲ႔တဲ႔ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ သဘာ၀သယံဇာတေတြပ်က္စီးဆုံးရႈံးေနျခင္းကုိ အမ်ိဳးသား ေရးတာ၀န္တစ္ရပ္အေနနဲ႔ ထိန္သိမ္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအား တုိက္တြန္းတဲ႔အဆုိကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၆)ရက္ကျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ဒုတိယအၾကိမ္အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ သတၱမ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းမွာလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္(၅)ဦးကေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကတာပါ။
 
ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအေနနဲ႔ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ သဘာ၀သယံဇာတေတြ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးေနျခင္းကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔အတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိျပီး ျပည္ေထာင္စုအစုိးရသာမကပဲ လႊတ္ေတာ္အသီးသီး အပါအ၀င္ Stateholder ေတြသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္တဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ တုိင္းရင္းသားျပည္သူ တစ္ရပ္လုံး အျမင္က်ယ္က်ယ္နဲ႔ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မွသာ ေအာင္ျမင္နုိင္မယ္လုိ႔ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏ္ၵနယ္အမွတ္(၂)က အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ဦးထြန္းထြန္းဦးက ေဆြးေႏြးခဲ႔ပါတယ္။
 
ဒါ႔အျပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၁)အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚထုေမက ျမန္မာနုိင္ငံအေနနဲ႔ သဘာ၀ သယံဇာတေတြအေျမာက္အမ်ားထြက္ရွိေသာ္လည္း ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားမ်ား ေတြရဲ႕ လူသားဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ အဆင္႔ဟာနိမ့္က်ေနဆဲျဖစ္တယ္လုိ႔ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာနုိင္ငံအေနနဲ႔ သဘာ၀သယံဇာတ ေတြပ်က္စီးဆုံးရႈံးေနျခင္းကုိ အမ်ိဳးသားေရးတာ၀န္တစ္ရပ္အေနနဲ႔ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးဖုိ႔ လုိအပ္ေနျပီး ပ်က္စီးဆုံးရႈံးေနတဲ႔ သဘာ၀သယံဇာတေတြ ထိန္းသိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းေတြကုိလဲ စနစ္တက်စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ကာ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ၾကီးဌာနေတြအေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔လုိအပ္တယ္လုိ႔ ေဆြးေႏြးခဲ႔ပါတယ္။
 
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၉)က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေဖခ်စ္ တင္သြင္းခဲ႔တဲ႔ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ သဘာ၀သယံဇာတေတြပ်က္စီးဆုံးရႈံးေနျခင္းကုိ အမ်ိဳးသား ေရးတာ၀န္တစ္ရပ္အေနနဲ႔ ထိန္သိမ္း ကာကြယ္ေစာင္႕ေရွာက္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအား တုိက္တြန္းတဲ့ အဆုိကုိအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္(၂၅)ဦးကေဆြးေႏြးဖုိ႔ အမည္စာရင္း တင္သြင္းထားျပီး က်န္ရွိေနတဲ႔အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက လာမည့္ အစည္းအေ၀းမွာ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 
 
 
 

Related News