ျမန္မာႏုိင္ငံမွာရွိတဲ႔ ျပည္သူလူထုေတြ အလုပ္အကုိင္ဖန္တီးႏုိင္ေရး၊ ျပည္သူလူထုခ်မ္းသာ ႂကြယ္၀ေစေရးနဲ႔ သဘာ၀သယံဇာတေပါႂကြယ္၀မႈ ထိန္းသိမ္းေရးကုိဦးစားေပးတဲ႔ စီးပြားေရးက႑တစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာေစေရးတို႔အတြက္ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနတယ္လုိ႔ ဒုတိယသမ္ၼတဦးျမင့္ေဆြက ေျပာလိုက္ပါတယ္။ 
 
ေဖေဖာ္၀ါရီလ၆ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ့ ျမန္မာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗစ္ရွင္းဗဟုိဌာန-၂(MICC-2)မွာျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ အာဆီယံအစိမ္းေရာင္ စီးပြားေရးဗဟုိဌာန စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ဆုိင္ရာ အစည္းအေ၀းဖြင္႔ပြဲအခမ္းအနားမွာ ေျပာၾကားခဲ႔တာပါ။ ဒုတိယသမၼတက ျမန္မာနုိင္ငံအေနနဲ႔ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေတြ၊ ပတ္၀န္းက်င္ ယုိယြင္းပ်က္စီးမႈေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး အမ်ိဳးသားအဆင့္ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမဟာဗ်ဴဟာနဲ႔ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေတြ၊ အမ်ိဳးသားအဆင္႔ စြန္႕ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈမဟာဗ်ဴဟာနဲ႔ အစိမ္းေရာင္စီးပြားေရးမူ၀ါဒ မူေဘာင္တုိ႔ကုိ ေရးဆြဲထားတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အဲဒီထဲက အစိမ္းေရာင္စီးပြားေရး မူ၀ါဒမူေဘာင္ဟာ အစိမ္းေရာင္ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈေတြကုိျမႇင့္တင္နုိင္မယ့္ ဦးစားေပးနယ္ပယ္ေတြကုိ သတ္မွတ္ထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
 
  ဒါ႔အျပင္အဆိုပါအခမ္းအနားအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလဲ သ၀ဏ္လႊာတစ္ေစာင္ေပးပုိ႔ခဲ႔ကာ အဲဒီသ၀ဏ္လႊာကုိ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္း၀င္းက ဖတ္ၾကားခဲ႔ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္ရဲ႕သ၀ဏ္လႊာထဲမွာ အနာဂတ္မွာ စီးပြားေရးေတာင္တင္းခုိင္မာၿပီး ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈဒဏ္ကုိ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံႏုိင္တဲ႔ အာဆီယံ အသုိက္အ၀န္းတစ္ရပ္ေဖာ္ေဆာင္နုိင္ေရး အတူတကြ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ အခ်ိန္က်ေရာက္ၿပီလုိ႔ ထည္႔သြင္းေျပာၾကားခဲဲ့ပါတယ္။
 
အာဆီယံအစိမ္းေရာင္ စီးပြားေရးဗဟုိဌာန စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဆုိင္ရာ အစည္းအေ၀းကို  ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၆ ရက္ကေန ၈ရက္အထိ သုံးရက္ၾကာ ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ျပီး အစည္းအေ၀းကုိ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးေတြ၊ အာဆီယံနုိင္ငံေတြက ကုိယ္စားလွယ္ေတြ၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြ၊ ျပည္တြင္းက သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူေတြ တက္ေရာက္ၾကပါတယ္။
 
 

Related News