ႏုိင္ငံသားတုိင္းက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ လႊမ္းၿခဳံအားေကာင္းလာေစဖုိ႔ ေဒသဆရာ၀န္ေတြ၊ ျမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းေတြ ပါ၀င္တဲ႔ ေရြ႕လ်ားေဆးကုသမႈေပးတဲ႔အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ေက်းရြာေတြကုိအလွည္႔က်ကြင္းဆင္းျပီး က်န္းမာေရးေစာင္႕ေရွာက္မႈေတြ ျမွင္႔တင္ေပးဖုိ႔ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအားတုိက္တြန္းတဲ႔ အဆုိကုိ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးသြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 

ေရြ႕လ်ားေဆးကုသမႈေပးတဲ႔အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ေက်းရြာေတြကုိအလွည္႔က် ကြင္းဆင္းျပီး က်န္းမာေရးေစာင္႕ ေရွာက္မႈေတြ ျမွင္႔တင္ေပးဖုိ႔ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအား တုိက္တြန္းတဲ႔ အဆုိကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္အစည္းအေ၀းမွာ ျပင္ဦးလြင္မဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာဦးေအာင္ခင္က တင္သြင္းခဲ႔တာပါ။ အဆုိရွင္ျဖစ္တဲ႔ ဦးေအာင္ခင္က ျမန္မာနုိင္ငံမွာရွိတဲ႔လူဦးေရရဲ႕ ၇၀ ရာခုိင္နႈန္းဟာ ေက်းလက္မွာ ေနထုိင္သူေတြျဖစ္ျပီး စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးနဲ႔လယ္ယာေတြက ုိအဓိက လုပ္ကုိင္ေနၾကကာ  အမ်ားစုမွာ ေန႔စဥ္၀င္ေငြ နည္းပါးတာေၾကာင္႕ မိသားစုက်န္းမာေရးကုိမစဥ္းစားနုိင္ပဲ စား၀တ္ေနေရးနဲ႔ ပညာေရး အတြက္သာ လုပ္ကိုင္ေနရလို႔  ယခုအဆုိကုိတင္သြင္းတာလုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ဒါ႔ေၾကာင္႕ေဒသဆုိင္ရာ၊ ခရုိင္၊ ျမိဳ႕နယ္ေတြက ဆရာ၀န္ေတြ၊ သားဖြားနဲ႔မီးယပ္ဆရာ၀န္ေတြ၊ သြားဖက္ဆုိင္ရာ ဆရာ၀န္ေတြပါ၀င္တဲ႔ ေရြ႕လ်ားေဆးကုသမႈေပးတဲ႔ အဖြဲ႔ေတြဖြဲ႔စည္းျပီး ေက်းရြာေတြကုိ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း၊ က်န္းမာေရး အသိပညာေပးျခင္းနဲ႔ ေရာဂါကာကြယ္ေရးအသိပညာေပးျခင္းေတြကုိ အလွည့္က်ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ တင္ျပခဲ႔တာပါ။ အဆုိကုိ မလႈိင္မဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးလွထြန္းေအာင္က ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ႔ပါတယ္။

ျပင္ဦးလြင္မဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာဦးေအာင္ခင္တင္သြင္းခဲ႔တဲ႔ ေက်းရြာေတြကုိ ေရြ႕လ်ားေဆးကုသမႈေပးတဲ႔အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ အလွည့္က်ကြင္းဆင္းၿပီး က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈေတြ ျမႇင္႔တင္ေပးေရး တုိက္တြန္းတဲ႔အဆုိကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးဖုိ႔ ကန္႔ကြက္မယ့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မရွိတာေၾကာင္႔ ေဆြးေႏြးဖုိ႔သေဘာတူလုိက္တာလုိ႔ သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News