ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံးက အမိန္႔အမွတ္၊ ၂/၂၀၁၈ ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၉)ရက္ ရက္စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္အျပည့္အစုံမွာ-
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး
အမိန္႔အမွတ္၊ ၂/၂၀၁၈
၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္ ၈ ရက္
(၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၉ ရက္)
ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳျခင္း
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၆၄၊ ပုဒ္မခြဲ(က)ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ဥပေဒပုဒ္ ၅၂၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ)တို႔ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးဘဟိန္း ကို ယင္း၏ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳလုိက္သည္။
(ပုံ)ထင္ေက်ာ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္လို႔ ေဖာ္ျပပါရွိပါတယ္။
 
 
 

Related News