ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႕  ဥေရာပသမဂၢ (EU) ၾကား ႏွစ္ႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္နွံမႈ အကာအကြယ္ေပးေရး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္လို႔ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈနဲ႔ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာပါတယ္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ရင္းနွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အကာအကြယ္ေပးေရး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုဖို႕ ျပင္ဆင္ေနတာ အေခ်ာသတ္ သေဘာတူညီတဲ့ အဆင့္ေရာက္ရွိေနျပီး ဥပေဒဆိုင္ရာ အသုးံအႏႈန္းေတြနဲ႔ အျခားလိုအပ္ေနတဲ့ အခ်က္အနည္းငယ္ ထည့္သြင္းျပီးက နွစ္ဖက္အဆင္ေျပတဲ့အခ်ိန္မွာ ခ်ဳပ္ဆိုသြားမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ 
 
လက္ရွိ ျမန္မာနိုင္ငံ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈ က႑ေတြမွာ EU အေနနဲ႔ ေရနံနဲ႕သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႔ က႑မွာ အမ်ားဆုးံရင္းႏွီးျမုပ္ႏွံထားျပီး ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ က႑ နွင့္ ဆက္သြယ္ေရးက႑ ေတြမွာလည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္နွံမႈ မ်ားျပားတယ္လို႔ ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္ ကေျပာပါတယ္။ အခုဘ႑ာနွစ္ ဧျပီလမွ ႏို၀င္ဘာလကုန္အထိ ႏိုင္ငံျခား ရင္ႏွီးျမဳပ္နွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄.၇ ဘီလံယံ ရရွိထားတယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈ၀န္းက်င္ စီးပြားေရး၀န္းက်င္ေတြ ေကာင္းမြန္ေအာင္ လိုအပ္တဲ့ဥပေဒျပင္ဆင္မႈေတြ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈေတြ ျပဳလုပ္ျပီး ျပင္ဆင္သင့္တဲ့ အစိတ္အပိုင္းေတြကို ျပင္ဆင္ေနတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ မၾကာခင္က ျပဌာန္းလိုက္တဲ့ ကုမၸဏီဥပေဒ ၊ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈ ဥေပဒကို ေသခ်ာက်င္႔သုးံနိုင္ျပီဆိုရင္ ျမန္မာ႕စီးပြားေရးကို အေထာက္ကူျဖစ္ေစမွာလို႔ ေျပာၾကား ခဲ့ပါတယ္။
 
 

Related News