ကမၻာ႔ဘဏ္နဲ႔ ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးရံပံုေငြအဖြဲ႔တို႔ ပူးေပါင္းေရးဆြဲတဲ့ ဘ႑ာေရး အစီရင္ခံျခင္း ႏွင့္ စာရင္းစစ္က႑အတြက္ စံခ်ိန္၊စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ က်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား လုိက္နာျခင္း အေပၚ ေလ့လာခ်က္အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ျခင္းကိုဇြန္လ(၁၆)ရက္က Park Royal Hotel မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ စံခ်ိန္၊စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ က်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား လုိက္နာျခင္းအေပၚ ေလ့လာခ်က္ အစီရင္ခံစာမွာ စာရင္းႏွင့္ စာရင္းစစ္ေဆးျခင္းဆုိင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအံုကို ပိုမိုတုိးျမႇင့္ေပးဖို႔ အႀကံျပဳခ်က္ေတြ ေဖာ္ျပထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အႀကံၿပဳခ်က္ေတြထဲမွာ ႏိုင္ငံတကာစာရင္းႏွင့္ စာရင္းစစ္စံေတြကို အျပည့္အ၀ကိုက္ညီေအာင္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ စာရင္းပညာအတြက္ ကၽြမ္းက်င္ တတ္ေျမာက္မႈကို အေျခခံတဲ့ မူေဘာင္တစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔နဲ႔ ဥပေဒမူေဘာင္ေတြကို အၿပီးသတ္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ အစရွိတဲ့အခ်က္ေတြ ပါ၀င္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒျပဌာန္းျခင္း၊ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ား ေရာင္း၀ယ္ေရးဥပေဒႏွင့္  ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဥပေဒမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ အတြက္ စည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းမ်ား အၿပီးသတ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းသဘာ၀အရ ဘ႑ာေရး အစီရင္ခံျခင္း မူေဘာင္ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းတုိ႔ကို အျမန္ဆံုးၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ အစီရင္ခံစာမွာ အၾကံၿပဳထားတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ဒီအစီရင္ခံစာကို (၂၀၁၅)ခုႏွစ္က စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆြဲခဲ့တာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိမွာ အဂၤလိပ္ဘာသာအျဖစ္သာ စာအုပ္ထုတ္ေ၀ႏုိင္ေသးၿပီး ဇြန္လကုန္မွာေတာ့ အဂၤလိပ္ျမန္မာႏွစ္ ဘာသာနဲ႔ ထုတ္ေ၀သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

Related News