ျမန္မာ့မီးရထားမွ စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္ေတြအရ တရားမ၀င္ရထားလမ္းကူးေတြမွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ မေတာ္တဆမႈေတြ အေနနဲ႔ (၂၀၁၈)ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလမွ (၂၀၁၉)ခုနွစ္၊ ေမလအထိ မေတာ္တဆမႈေပါင္း (၃၇)ခုျဖစ္ေပၚခဲ့တယ္လို႔ ျမန္မာ့မီးရထားမွ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွ သိရတာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့မီးရထားမွ တရား၀င္ခြင့္ျပဳထားတဲ့ တရား၀င္ရထားလမ္းကူး (Level Crossing) တစ္ေထာင့္ေျခာက္ရာ ေျခာက္ဆယ့္ ခုနွစ္ခု (၁၆၆၇)ခုရိွျပီး ရထားလမ္းကူးေတြမွာ တရား၀င္ခန္႔အပ္ထားတဲ့ ရထား၀န္ထမ္း(၇၁၈)ဦးရိွပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျမန္မာ့မီး ရထားမွ ခြင့္ျပဳမထားတဲ့ တရားမ၀င္ ရထားလမ္းကူးေတြကေတာ့ ႏွစ္ေထာင့္ေလးရာရွစ္ဆယ့္ငါးခု (၂၄၈၅)ခုရိွျပီး အေစာင့္အေရ အတြက္ကေတာ့ (၉၄၉)ဦးရိွတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

တရား၀င္ခြင့္ျပဳထားတဲ့ ရထားလမ္းကူးေတြမွာ ရထားနွင့္မေတာ္တဆ တိုက္မိမႈေတြရိွသလို တရားမ၀င္ရထားလမ္းကူးေတြမွာလည္း မေတာ္တဆမႈေတြျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ရထားလမ္းကူးေတြမွာ မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈအေနနဲ႕ (၂၀၁၈)ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွ (၂၀၁၉)ခုနွစ္ ေမလအထိ တရားမ၀င္ ရထားလမ္းကူးေတြမွာ မေတာ္တဆမႈ(၃၇)ခုျဖစ္ပြားခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ (၂၀၁၇) ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအထိ  ရထားႏွင့္တိုက္မိတဲ့ မေတာ္တဆမႈေပါင္း (၆၀)ခုျဖစ္ေပၚခဲ့ျပီး (၂၀၁၈)ခုနွစ္ ေအာက္တို ဘာလမွ (၂၀၁၉)ခုနွစ္ ေမလအထိ မေတာ္တဆမႈေတြကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ေလ်ာ့နည္းသြားေပမယ့္ (၂၀၁၉)မတ္လမွ ဧျပီလအထိေတာ့ မနွစ္ကထက္ မေတာ္တဆမႈေတြ မ်ားျပားလာခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္(၂၀၁၈)ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွ (၂၀၁၉)ခုနွစ္ ေမလအထိ ရထားနွင့္ကားတိုက္မႈက (၁၅)ၾကိမ္၊ ဒဏ္ရာရမႈက (၄)ဦး ၊ ရထားနွင့္ ဆိုင္ကယ္တိုက္မိမႈက (၁၂)ၾကိမ္၊ဒဏ္ရာရမႈက (၈)ဦး၊ ေသဆံုးမႈက (၄)ဦး၊ ရထားႏွင့္သံုးဘီး ဆိုင္ကယ္တိုက္မိမႈက (၆)ၾကိမ္၊ ဒဏ္ရာရမႈက (၂)ဦး၊ေသဆံုးသူက (၁)ဦးအထိရိွခဲ့ျပီး ေထာ္လာဂ်ီ၊ ဒိုဇာတို႕ႏွင့္တိုက္မႈေတြလည္းျဖစ္ေပၚခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ရထားနဲ႔ ဆိုင္ကယ္တိုက္မိမႈျဖစ္စဥ္က အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့အတြက္ ဆိုင္ကယ္စီးတဲ့ ျပည္သူေတြကို အသိပညာ ေပးမႈေတြကို ပိုမိုလုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

လက္ရွိမွာ ျမန္မာ့မီးရထားအေနနဲ႔လည္း တရား၀င္ခြင့္ျပဳထားတဲ့ ရထားလမ္းကူးေတြနဲ႕ တရားမ၀င္ရထားလမ္းကူးေတြမွာ ရထားနွင့္မေတာ္တဆတိုက္မိမႈေတြကို ေလ်ာ့နည္းသြားေအာင္လို႔ တရားမ၀င္ ရထားလမ္းကူးေတြကိုပိတ္သိမ္းႏိုင္ရန္၊ လိုအပ္တဲ့ ေနရာေတြမွာ ရထားလမ္းကူးခံုးေက်ာ္တံတားေတြ တည္ေဆာက္နိုင္ဖို႕နဲ႕ အမ်ားျပည္သူေတြကုိ အသိပညာေပးတာေတြ လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္ဖို႕ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

Related News