တက္ၾကြေသာ လူငယ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစုစည္းၿပီး စဥ္ဆက္မျပတ္ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲကို ဇြန္လ(၁၅)ရက္က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သိပၸံခန္းမမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ စဥ္ဆက္မျပတ္ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းကို ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ(UN)မွ ေရးဆြဲထားတာျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းမွာ အခ်က္ေပါင္း (၁၇)ခ်က္ပါ၀င္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ စီမံကိန္းမွာပါ၀င္တဲ့အခ်က္ေတြက ဆင္းရဲမြဲေတမႈပေပ်ာက္ဖို႔၊ ကမာၻႀကီးမပ်က္စီးေအာင္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔၊ ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီးသာယာ၀ေျပာတဲ့ ကမာၻႀကီးျဖစ္လာဖို႔ စတဲ့ ဦးတည္ ခ်က္ေတြနဲ႔ ခ်မွတ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ စီမံကိန္းမွာပါ၀င္တဲ့အခ်က္ေတြကို လူငယ္ေတြ သိရွိမႈအားနည္းေန ေသးတာေၾကာင့္ အခုလိုတက္ၾကြေသာလူငယ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစုစည္းၿပီး အသိပညာေပးပြဲ ျပဳလုပ္တာလို႔ သိရပါတယ္။

တက္ၾကြေသာလူငယ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစုစည္းၿပီး စဥ္ဆက္မျပတ္ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အသိပညာေပးပြဲေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ရွိ တကၠသိုလ္ေတြ၊ ေက်ာင္းေတြမွာ ျပဳလုပ္ေနၿပီး အခုအႀကိမ္အပါအ၀င္ (၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ျပဳလုပ္ၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ စဥ္ဆက္မျပတ္ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းအသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲကို တက္ေရာက္ၾကတဲ့ လူငယ္ေတြက စီမံကိန္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ လိုက္နာရမယ့္အခ်က္ေတြ၊ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြနဲ႔ စီမံကိန္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကိုသိရွိလာတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။စဥ္ဆက္မျပတ္ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းမွာ ပါ၀င္တဲ့အခ်က္ေတြကို ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ(UN)မွ (၂၀၃၀)ျပည့္ႏွစ္မွာ တစ္ကမာၻလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ရမယ္လို႔ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔၀င္ ႏိုင္ငံေပါင္း(၁၉၅) ႏိုင္ငံမွေခါင္းေဆာင္ေတြ သေဘာတူခ်မွတ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

 

Related News