(၂၀၂၅) ခုႏွစ္အတြင္း ကေလးအလုပ္သမား ျပႆနာပေပ်ာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕ (ILO) စစ္တမ္းေတြအရ သိရပါတယ္။ ကေလးအလုပ္သမားေတြ ျဖစ္ေပၚလာတာက မိသားစုအတြင္းမွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေတြနဲ႕ ပညာေရးကိုမျပီးဆံုး ေအာင္သင္ၾကားေနမႈေတြက ကေလးအလုပ္သမားေတြျဖစ္ေပၚလာေစတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ (၂၀၁၅) ခုႏွစ္ လုပ္သားအင္အားစစ္တမ္းေတြအရ အသက္ (၅)ႏွစ္မွ (၁၇) ႏွစ္အရြယ္ရိွတဲ့ ကေလးဦးေရဟာ (၉.၃) ရာခိုင္ႏႈန္းက ကေလးအလုပ္သမားေတြျဖစ္ျပီး ကေလးအလုပ္သမားေတြထဲကမွ (၅.၁)ရာခိုင္ႏႈန္းက စိတ္ဓာတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ၊ စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာေတြမွာ ထိခိုက္ပ်က္စီးေစႏိုင္ေသာ ေဘးအႏၱရာယ္ရိွတ့ဲ လုပ္ငန္းခြင္တြင္မွာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးလုပ္သားအမ်ားစုကို အသံုးျပဳေနၾကတဲ့့ လုပ္ငန္းခြင္ေတြက စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ (၆၀.၅) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ကုန္စည္ထုတ္လုပ္ေရးမွာ (၁၂) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ လက္လီႏွင့္လက္ကား ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ေရး၊ ေမာ္ေတာ္ကားထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာ (၁၁) ရာခိုင္ႏႈန္းကေလး လုပ္သားေတြ ျဖစ္ၾကတယ္လို႔သိရပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ (၁၉၅၁)ခုႏွစ္ အလုပ္ရံုမ်ားအက္ဥပေဒအရ  အသက္ (၁၄)ႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္ေတြကို အလုပ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ကန္႔သတ္ထားျပီး အသက္(၁၄)ႏွစ္မွ (၁၆)ႏွစ္အတြင္းမွာရိွတဲ့ ကေလးငယ္ေတြကို အလုပ္လုပ္ခိုင္းပါက သက္ဆိုင္ရာဆရာ၀န္ေတြရဲ႕ခြင့္ျပဳခ်က္ပါမွသာ အလုပ္လုပ္ခြင့္ေပးမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ဒါ့အျပင္ (၁၉၅၁)ခုႏွစ္ အလုပ္ရံုမ်ားအက္ဥပေဒအရ   ကေလးမ်ား အလုပ္လုပ္တဲ့အခ်ိန္က တစ္ေန႔ (၄)နာရီထက္ ခိုင္းေစခြင့္မျပဳရန္၊ညေန(၆)နာရီမွ နံနက္(၆)နာရီအတြင္း အလုပ္ခိုင္းခြင့္ မျပဳရန္စတဲ့ ဥပေဒေတြကိုသတ္မွတ္ထားတယ္လို႕သိရပါတယ္။

ကမၻာတစ္၀ွမ္းမွာ အသက္ (၅)ႏွစ္မွ (၁၇)ႏွစ္ အတြင္းက ကေလးအလုပ္သမား (၇၃)သန္းက ေဘးအႏၱရာယ္ရိွတဲ့ အလုပ္ေတြကိုလုပ္ကိုင္ေနရျခင္း ၊ ကေလးလုပ္သား(၁၀၈)သန္းမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းေတြမွာလုပ္ကိုင္ေနျခင္း၊  (၇၅)သန္းမွာေတာ့ ၀င္ေငြမရေသာ မိသားစုလုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာ လုပ္ကိုင္ေနၾကတယ္လို႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕ ILO စစ္တမ္းေတြအရ သိရပါတယ္။

 

 

Related News