လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ နားမၾကားေသာကေလးမ်ားေက်ာင္း(ရန္ကုန္)မွာ လက္သေကၤတျပ ဆရာ၊ဆရာမေတြလိုအပ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ နားမၾကားေသာကေလးမ်ားေက်ာင္း(ရန္ကုန္)ကို (၂၀၁၄)ခုႏွစ္ ဇြန္လက စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး အသက္(၆)ႏွစ္မွ (၁၈)ႏွစ္အတြင္းက်န္းမာသန္စြမ္းၿပီး နားမၾကားတဲ့ကေလးေတြကို လက္ခံသင္ၾကားေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။     

နားမၾကားေသာကေလးမ်ားေက်ာင္း (ရန္ကုန္)မွာ အေဆာင္ေနေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ(၈၀)ဦးနဲ႔ ေန႔သြားညျပန္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ(၃၃)ဦးစုစုေပါင္းေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ(၁၁၃)ဦး ရွိပါတယ္။ ရံုးတြင္း၀န္ထမ္းအေယာက္(၃၀)ရွိၿပီး ့ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ (၁၁၃)ဦးအတြက္လက္သေကၤတနဲ႔စာသင္ၾကားႏိုင္တဲ့ ဆရာ၊ဆရာမကေတာ(၁၀)ေယာက္သာရိွတယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

ဆရာ၊ဆရာမေတြကေတာ့ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြကို စာသင္ၾကားရာမွာ ဆရာ၊ဆရာမတစ္ဦးကေန ဘာသာအလိုက္သင္ၾကားရတာရိွသလို ဆရာ၊ ဆရာမတစ္ဦးကေန ဘာသာစံုသင္ၾကားရတာေတြလည္းရိွေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ဒါ့ေၾကာင့္ လက္သေကၤတျပ ဆရာ၊ ဆရာမဦးေရတိုးလာရင္ေတာ့ အဆင္ေျပမႈရွိပိုရွိလာႏိုင္တယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြကေတာ့ လက္ရွိစာသင္ၾကားမႈကအဆင္ေျပေပမယ့္ ဆရာ၊ဆရာမတစ္ဦးကိုတစ္ဘာသာႏႈန္းနဲ႔ ဆရာ၊ဆရာမ မ်ားမ်ားနဲ႔သင္ရင္ပိုအဆင္ေျပႏိုင္တယ္လို႔ေျပာပါတယ္။

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ နားမၾကားေသာ ကေလးမ်ားေက်ာင္း(ရန္ကုန္)ရဲ႕ အေျခခံပညာမႈလတန္းအဆင့္မွာ ျမန္မာလက္သေကၤတ၊ လက္စာလံုးေပါင္း၊ ႏႈတ္ဖတ္စကား ေျပာနဲ႔ အသံထြက္ေလ့က်င့္ျခင္းတို႔ကိုသင္ၾကားေပးေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News