မေကြးတုိင္းေဒသၾကီးအတြင္းမွာရွိတဲ႔ ေက်ာက္ခြက္နွင္႕ လက္ပံတုိေရနံေျမမ်ားကုိ 3Dဆုိက္စမစ္ တုိင္းတာျခင္းလုပ္ငန္း မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိတယ္လုိ႕ ဇြန္လ(၁၃)ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရိွ လွ်ပ္စစ္နွင့္ စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာနရုံးမွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ လွ်ပ္စစ္နွင့္စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာနပုံမွန္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲက သိရပါတယ္။မေကြးတုိင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ ေက်ာက္ခြက္နွင္႕လက္ပံတုိေရနံေျမမ်ားကုိ 3Dဆုိက္စမစ္ တုိင္းတာျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ သဲေၾကာမ်ားမွ ေရနံနွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔မ်ား ပုိမုိရွာေဖြထုတ္လုပ္နုိင္ျခင္း၊အျခားအလားအလာေကာင္းတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြလည္းထပ္မံေတြ႔ရွိနုိင္တာေၾကာင့္ယခုလုိ 3Dဆုိက္စမစ္  တုိင္းတာရျခင္းျဖစ္တယ္လုိ႕ ျမန္မာ႔ေရနံနွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း ဘူမိရူပေဗဒ အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးျမင့္အုံးကေျပာပါတယ္။ 

ေက်ာက္ခြက္နွင့္လက္ပံတုိေရနံေျမမ်ားကုိ 3Dဆုိက္စမစ္ တုိင္းတာျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း ဆုိက္စမစ္တုိင္းတာေရးအဖြဲ႔ (၁)၊(၂)တုိ႕နဲ႔အတူ ၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီအျဖစ္ Sinopec International Petroleum Service Corp; တုိ႔နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

3D ဆုိက္စမစ္ တုိင္းတာျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လက္ပံတုိေရနံေျမဧရိယာမွာ (၁၂၅)စတုရန္း ကီလုိမီတာနဲ႔ ေက်ာက္ခြက္ေရနံေျမမွ(၉၀) စတုရန္းကီလုိမီတာတုိ႔ကုိ တုိင္းတာသြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဆုိက္စမစ္တုိင္းတုိင္းတာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ႔ စတင္ေဆာင္ရြက္ေနျပီျဖစ္ကာ ေျမျပင္တုိင္းတာျခင္း လုပ္ငန္းကုိ(၂၀၁၉) ေမလ(၈) ရက္မွာလုပ္ေဆာင္တာျဖစ္ျပီး  ဆုိက္စမစ္တြင္းတူျခင္းလုပ္ငန္းကုိ ေမလ(၂၀)ရက္ကစတင္ျပီး ေဆာင္ရြက္ေနျပီလုိ႔သိရပါတယ္။ ယခု 3Dဆုိက္စမစ္ တုိင္းတာျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္သြားမယ့္ ေရနံေျမနွစ္ခုထဲက တစ္ခုျဖစ္တဲ႔လက္ပံတုိေရနံေျမကုိ လြန္ခဲ႔တဲ႔ (၁၉၇၄) ခုနွစ္က2Dဆုိက္စမစ္တုိင္းတာျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ႔တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News