အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးသိန္းေဆြက လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကာေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ဦးေဌးလႈိင္နွင့္ တာ၀န္ရိွသူမ်ားနွင့္ အတူ ေမလ(၁၇)ရက္က ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပုိင္း)၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕၊ ဟိုေနာင ္ေက်းရြာရိွ  ျမန္မာ-တရုတ္နွစ္နုိင္ငံနယ္စပ္၊  ဟိုေနာင္-က်င္းစန္းေက်ာ့ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးကင္းစခန္းသုိ႔ေရာက္ရိွရာတာ၀န္ရိွသူမ်ားက ကင္းစခန္းဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနနွင့္ အျခားဆက္စပ္ဌာနမ်ား တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနမႈ၊ ျမန္မာ-တရုတ္  နွစ္နုိင္ငံလူနွင့္ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား ေန႔စဥ္ျဖတ္သန္းသြားလာမႈ၊ နွစ္နုိင္ငံနယ္စပ္အနီး အေဆာက္အဦမ်ားေဆာက္လုပ္ထားရိွမႈ၊ နွစ္နုိင္ငံ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဆုိင္ရာမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနမ်ားကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။ 

ထုိေ့နာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက မူဆယ္ေဒသက ျမန္မာ-တရုတ္နယ္စပ္မ်ားအနက္ လူ၀င္ထြက္မႈမ်ား၊ အျပန္အလွန္ကုန္သြယ္စီးဆင္းမႈမ်ား၊ စီးပြားေရးနွင့္ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ အမ်ားဆံုးေဆာင္ရြက္သည့္ ေဒသျဖစ္သည္နွင့္အညီ နွစ္နုိင္ငံတာ၀န္ရိွသူ အခ်င္းခ်င္းရင္းနွီးစြာညိႇႏိႈင္းပူေပါင္ေးဆာင္ရြက္ၾကေရး၊ တရားမ၀င္ ၀င္ထြက္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ျပီး နွစ္နုိင္ငံျပည္သူမ်ားတရား၀င္ ၀င္ထြက္မႈကုန္သြယ္စီးဆင္းမႈ မွန္ကန္ျမန္ဆန္ေစေရးအတြက္ ၀ုိင္း၀န္းႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကေရး၊ ဟိုေနာင္-က်င္းစန္းေက်ာ့ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မွလည္း တရား၀င္ ျဖတ္သန္းသြားလာနုိင္ေရးအတြက္ ဌာနဆုိင္ရာအခ်င္းခ်င္းညႇိႏႈိင္း ပူးေပါင္းကာစနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ၾကေစေရး၊ လူေမွာင္ခုိကုန္ကူးမႈတားဆီးေရးနွင့္ လံုၿခဳေရးကိစၥမ်ားအထူး အေလးထားေဆာင္ရြက္ၾကေရးမွာၾကားကာ ကင္းစခန္း ပတ္၀န္းက်င္ အေျခအေနအား ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးခ့ဲတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးနွင့္ အဖဲြ႔သည္  မူဆယ္ၿမိဳ႕၊ ေရႊလီရတနာဧည့္ရိပ္သာသုိ႔ ေရာက္ရိွရာ မူဆယ္ခရုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက မူဆယ္ခရုိင္အတြင္းရိွ ျမန္မာ-တရုတ္ နွစ္နုိင္ငံ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားအေျခအေန၊ မူဆယ္နွင့္ တရုတ္နုိင္ငံေရႊလီဘက္ျခမ္း အျပန္အလွန္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ နွစ္နုိင္ငံျပည္သူမ်ား လြယ္ကူအဆင္ေျပစြာ ကူးလူးဆက္သြယ္သြားလာနုိင္ေရးဆာင္ရြက္မႈ၊ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ ျမန္ဆန္ေစေရးအတြက္ ညိႇႏႈိင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွွင့္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါတယ္။

ထုိေ့နာက္ ျပည္ထာင္စု၀န္ႀကီးက ျမန္မာ-တရုတ္ နွစ္နုိင္ငံခ်စ္ၾကည္ရင္းနွီးမႈပုိမုိခုိင္ျမဲေရး၊ နွစ္နုိင္ငံျပည္သူမ်ား တရား၀င္ ၀င္ထြက္သြားလာျပီး စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္နုိင္ေရး၊ နွစ္နုိင္ငံဌာနဆုိင္ရာ အခ်င္းခ်င္းရင္းနွီးစြာဆက္ဆံျပီး  အျပန္အလွန္ညႇိႏႈိင္းေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ၾကေရး၊ နယ္စပ္ေဒသမွ ျပည္သူမ်ား တရား၀င္ ၀င္ထြက္သြားလာေရးအတြက္ အသိပညာေပးေရးနွင့္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ မွန္ကန္ျမန္ဆန္ေစေရးအတြက္ နွစ္နုိင္ငံတာ၀န္ရိွသူအခ်င္းခ်င္း ေပါင္းစပ္ညႇိနွုိင္း ေဆာင္ရြက္ၾကေရးမွာၾကားကာ လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။

 

Related News