ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ Tourism  MSME Forum 2019 ကို ေမလ(၁၆)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ကရ၀ိတ္ဟုိတယ္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ Tourism  MSME Forum ကို ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ၿပဳလုပ္တာျဖစ္ၿပီး (၂၀၁၇) ခုႏွစ္မွာ ပထမဆံုးအၾကိမ္ က်င္းပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမအၾကိမ္က်င္းပခဲ့တဲ့ ေဆြးေႏြးမႈ ရလဒ္ေတြကို  (၂၀၁၈) ခုႏွစ္က ေနျပည္ေတာ္မွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ညီလာခံမွာ တင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတင္ျပခဲ့တဲ့ အခ်က္ေတြကို အေျခခံၿပီး လက္ရွိမွာၾကံဳေတြ႔ ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြကို ပူးေပါင္း ေျဖရွင္းႏုိင္ေအာင္ ဒီေဆြးေႏြးပြဲကိုျပဳလုပ္တာလုိ႔သိရပါတယ္။

ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ အငယ္စား၊အေသးစား၊အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္ေစဖို႔အတြက္ နည္းပညာဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ရရွိေရး၊ ေစ်းကြက္ေ၀စုရရွိေရး၊အခြန္ေရးရာကိစၥမ်ား၊ေခ်းေငြကိစၥမ်ား၊ ျပ႒ာန္းထားေသာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားနဲ႔အညီ လိုင္စင္မဲ့လုပ္ငန္းမ်ား၊ ၾကီးၾကပ္ေရးကိစၥမ်ား စတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေျဖထုတ္ညွိႏႈိင္းႏုိင္ဖုိ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ၿမန္မာႏုိင္ငံမွာ လက္ရိွ အငယ္စား၊ အေသးစား၊ အလတ္စား ခရီးသြား လုပ္ငန္းေတြဟာ (၉၀)ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ထိရွိေနတာေၾကာင့္ ဒီလုပ္ငန္းေတြ အဆင္ေျပရင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြ ပိုမိုတုိးတက္လာမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ အခုလို ေဆြးေႏြးခဲ့တာျဖစ္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။အငယ္စား၊အေသးစား၊အလတ္စား ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ဘ႑ာေငြရရွိႏုိင္ေအာင္ ေထာက္ပံ့မႈေတြလုပ္ေဆာင္ေပးေနၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ နည္းပညာ၊ ေစ်းကြက္ေတြ ရရွိႏို္င္ဖို႔ကို သက္ဆုိင္ရာ၀န္ၾကီးဌာန၊ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး ေဆြးေႏြးမႈေတြ ျပဳလုပ္သြားမယ္လုိ႔သိရပါတယ္။


 

Related News