အေ၀းသင္ေမးခြန္းကုိ ယခုနွစ္မွစတင္ျပီး ကုိယ္႕ေက်ာင္းကုိယ္႕ေမးခြန္းစနစ္နဲ႔ စတင္ေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လုိ႕ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ေမလ(၁၅)ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔  နုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ျပည္သူ႕အတြက္ တတိယ(၁)နွစ္တာကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ႔မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲက သိရပါတယ္။ အရင္ပညာသင္နွစ္ေတြက အေ၀းသင္စာေမးပြဲ ေျဖဆုိၾကတဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြဟာ အထက္ျမန္မာျပည္အတြက္ ေမးခြန္းတစ္စုံနဲ႔ ေအာက္ျမန္မာျပည္အတြက္ ေမးခြန္တစ္စုံဆိုျပီး ေမးခြန္း(၂)စံုနဲ႔ သတ္မွတ္ျပီးေျဖဆုိခဲ႕ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ အခုပညာသင္နွစ္ကစလို႔ ကုိယ့္ေက်ာင္းကုိယ့္ေမးခြန္းစနစ္နဲ႔ စတင္က်င့္သုံးသြားမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ယခုစနစ္ကုိ စတင္က်င့္သုံးတာက အဆင့္ျမင့္ပညာက႑ကုိ အဆင့္ျမႇင္႕တင္ေဆာင္ရြက္မယ့္ NESP Plan အရ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔တာလုိ႕ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသိန္း၀င္းက ေျပာပါတယ္။ 

အေ၀းသင္ျဖင္႕ ဘြဲ႕ ရရရွိေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔ ယခင္က အထက္ျမန္မာျပည္အတြက္ မႏၱေလးနဲ႔ ေအာက္ျမန္မာ ျပည္အတြက္ ရန္ကုန္မွာဘြဲ႔ယူရျပီး ဒီလို ဘြဲ႕ယူရမွာ ကုန္က်စရိတ္ေတြမ်ားျပားျပီး အခက္အခဲေတြရွိတာေၾကာင့္ ယခုနွစ္မွ စတင္ကာ  အေ၀းသင္ဌာနခြဲေတြရွိတဲ႔ ၀ိဇၹာသိပၸံတကၠသုိလ္(၃၆) ခုမွာ ဘြဲ႕ရယူနုိင္ေရး အတြက္လည္း  စီစဥ္ေနတယ္လုိ႕ အဆင္႕ျမွင္႕ပညာဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသိန္း၀င္းကေျပာပါတယ္။ ျပည္တြင္းက ၀ိဇၹာသိပၸံတကၠသုိလ္ေတြ မွာ တက္ေရာက္ေနတဲ႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြထဲမွာ ေန႔သင္တန္း(Day)ကုိတက္ေရာက္ေနတဲ႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအေရအတြက္ဟာ (၄၀)ရာခုိင္နႈန္းသာရွိျပီး က်န္၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္း မွာ အေ၀းသင္တန္းကုိ တက္ေရာက္ေနတဲ႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြျဖစ္တယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ 

 

Related News