စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ  ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနအဓိကညႊန္ကိန္း အစီရင္ခံစာ ရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း အခမ္းအနားကို မတ္လ(၁၇)ရက္က Rose Garden Hotel မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေန အဓိကညႊန္ကိန္းအစီရင္ခံစာျပဳလုပ္ရာမွာ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕အေနနဲ႔ World Bank, UNDP တို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနအဓိကညႊန္ကိန္းအစီရင္ခံစာက တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အလိုက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ဖို႔ရည္ရြယ္ၿပီး ျပဳလုပ္ခဲ့တာလို႔သိရပါတယ္။ ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း (၂၀၁၇)ကို (၂၀၁၆)ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွ (၂၀၁၇)ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ၀န္ထမ္းအင္အား(၁၅၃)ဦးနဲ႔ေကာက္ယူခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း(၂၉၆)ၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း (၁၃၇၉၀၃)စုကို ေမးျမန္းႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနအဓိကညႊန္ကိန္းအစီရင္ခံစာအရ လွ်ပ္စစ္က႑၊ ဆက္သြယ္ေရးက႑ နဲ႔ သန္႔ရွင္းတဲ့ ေသာက္သံုးေရရရွိမႈ စတဲ့က႑ေတြ ပါ၀င္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ အခုအစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့သလို ပိုမိုအေသးစိတ္က်တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြပါ၀င္တဲ့ အစီရင္ခံစာေတြကိုဆက္လက္ထုတ္ျပန္သြားဖို႔ရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။

ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနအဓိကညႊန္ကိန္းအစီရင္ခံစာရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ျဖန္႔ေ၀ျခင္းအခမ္းအနားကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္း၊ ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဆန္းျမင့္၊ ဌာနဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မိတ္ဖက္မ်ား၊ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မွတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံစာရင္းအင္းပညာအသင္းနဲ႔ အျခားျပင္ပသုေတသန အဖြဲ႕အစည္း မ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

 

 

Related News