စားသံုးသူေတြ ၾကံဳေတြ႔ခံစားရတဲ့ နစ္နာမႈေတြ၊ မေက်နပ္မႈေတြကို ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢရဲ႕ အြန္လိုင္းတိုင္ၾကားမႈ စနစ္ကို ေပးပို႔တုိင္ၾကားႏုိင္ျပီျဖစ္ပါတယ္။စားသံုးသူေတြ ဝယ္ယူသံုးစြဲတဲ့ အစားအေသာက္၊ ကုန္ပစၥည္းေတြနဲ႔ဝန္ေဆာင္မႈေတြက မသမာမႈရွိခဲ့ရင္ ဒါမွမဟုတ္ စားသံုးသူကို နစ္နာေစခဲ့တယ္လုိ႔ယူဆရင္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢရဲ႕ အြန္လိုင္းတိုင္ၾကားမႈစနစ္ကို ေပးပို႔တုိင္ၾကားႏုိင္ျပီျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢရဲ႕ ဝက္ဘ္ဆိုက္ဒါမွမဟုတ္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ အက္ပလီေကးရွင္းကေနတစ္ဆင့္ တုိင္ၾကားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍ တိုင္ၾကားတဲ့ အခ်က္အလက္က ျပည့္စံုမွန္ကန္မယ္ဆိုရင္ တုိင္ၾကားသူကို ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢက ဖုန္းေဘလ္သံုးေထာင္ျပန္လည္ထည့္သြင္းေပးတာေတြ ေဆာင္ရြက္ေပးေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒီလို ေဆာင္ရြက္ေပးရတာကေတာ့ ညံ့ဖ်င္းတဲ့ ကုန္စည္၊ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ေပးပို႔တုိင္ၾကားရမယ္ဆိုတဲ့ အသိပညာရေစခ်င္တာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢက ေျပာပါတယ္။

စားသံုးသူအမ်ားစုက အစိုးရာဌာနေတြနဲ႔ အကြ်မ္းဝင္မႈမရွိတာေၾကာင့္ ၄င္းတို႔ၾကံဳေတြ႔ခံစားရတဲ့ နစ္နာမႈ၊ မေက်နပ္မႈေတြကုိ မည္သည့္ဌာကို တုိင္ၾကားရမယ္ဆိုတာ မသိရွိၾကပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢက ၾကားခံအေနနဲ႔ စားသံုးသူေတြရဲ႕တုိင္ၾကားစာကို ရယူလက္ခံျပီး ေနျပည္ေတာ္ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနထံ လႊဲေျပာင္းေဆာင္ရြက္ေပးေနတာပါ။ ေနျပည္ေတာ္စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနကမွ တစ္ဆင့္ စားသံုးသူေတြတုိင္ၾကားတဲ့ အမႈကိစၥနဲ႔နီးစပ္တဲ ့ ျမိဳ႕နယ္စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနကို လႊဲေျပာင္းကာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ဒီလို အြန္လိုင္းကေနတစ္ဆင့္ ေပးပို႔တုိင္ၾကားတဲ့စနစ္ကို ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢက ျပီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၇) ခုႏွစ္ကတည္းက ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ျပီး တုိင္ၾကားသူကို ဆုေပးတဲ့စနစ္ကိုေတာ့ ယခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအထိ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News