(၂၀၁၈- ၂၀၁၉)ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္ကစၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ တကၠသိုလ္(၁၁)ခုမွာ ၀င္ခြင့္ပံုစံမ်ားကို စတင္ေျပာင္းလဲၿပီး ေခၚယူခဲ့ပါ တယ္။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ပညာသင္ႏွစ္မွစျပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးရိွ တကၠသိုလ္(၆)ခု နဲ႔ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးရွိ တကၠသိုလ္(၅)ခုဟာ ယခင္ႏွစ္မ်ားနဲ႔မတူဘဲ တကၠသိုလ္အလိုက္ ကိုယ္ပိုင္အစီအစဥ္နဲ႔  တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္မ်ားကို   လက္ခံေပးခဲ့တာ ၿဖစ္ပါတယ္။ တကၠသိုလ္မ်ားရဲ႕၀င္ခြင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနဲ႔ ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားရမည္႔ ပံုစံေတြကုိ သတင္းစာေတြက တစ္ဆင္႔ေၾကညာထားၿပီး အခုႏွစ္ဇြန္လ(၁၅)ရက္မွစျပီး ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို လက္ခံခဲ့တာ ၿဖစ္ပါတယ္။

၀င္ခြင့္ပံုစံေၿပာင္းလဲလိုက္တဲ႔  ရန္ကုန္ရွိ တကၠသိုလ္ ေၿခာက္ခုကေတာ့   ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊သတင္းအခ်က္အလက္နဲ႔ နည္းပညာ တကၠသိုလ္(ရန္ကုန္)၊ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံၿခားဘာသာတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္နဲ႔ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္တို႔ၿဖစ္ၿပီး  မႏၱေလးရွိတကၠသိုလ္ ငါးခုကေတာ႔ မႏၱေလးနည္းပညာတကၠသိုလ္၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္(မႏၱေလး)၊ မႏၱေလးကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္၊ မႏၱေလးႏိုင္ငံၿခားဘာသာတကၠသိုလ္၊ မႏၱေလးတကၠသိုလ္တို႔ၿဖစ္ပါတယ္။ဒီႏွစ္တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ပံုစံေတြကေတာ့ ယခင္စနစ္လို တကၠသိုလ္၀င္ခြင္႔ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔ကေန ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿခင္း၊ တကၠသိုလ္မ်ားက ကိုယ္ပိုင္စနစ္နဲ႔ လြတ္လပ္စြာေခၚယူၿခင္းနဲ႔ တကၠသိုလ္တစ္ခ်ိဳ႔မွ စံပံုစံသတ္မွတ္ၿပီး  ေရြးခ်ယ္ေခၚယူျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

၀င္ခြင့္တိုက္ရိုက္ေခၚဆိုမႈက ယခုပညာသင္ႏွစ္ မတ္လမွာ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲ ေၿဖဆို ေအာင္ၿမင္ထားတဲ႔ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားက စတင္ၿပီးေလွ်ာက္ထားႏိုင္ခဲ့တာၿဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ တကၠသိုလ္ (၁၁)ခုမွာ   တက္ေရာက္လိုတဲ့ ေက်ာင္းသား/သူေတြကလည္း တကၠသိုလ္အေရအတြက္ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိပဲ သတ္မွတ္ထားတဲ႔ တကၠသိုလ္၀င္ခြင္႔ရမွတ္နဲ႔ အေၿခခံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ၿပည့္မီရင္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ရွိတယ္လို႕သိရပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔  မိမိတို႕အမွန္တကယ္၀ါသနာပါတဲ႔ တကၠသိုလ္ကိုတက္ေရာက္ခြင့္ရႏိုင္ရန္၊  အမွတ္အနည္း ငယ္လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ မိမိတို႔တက္ေရာက္ခ်င္တဲ႔ တကၠသိုလ္ကို တက္ခြင့္မရလိုက္တာမ်ိဳးမရွိေစရန္နဲ႔ အမွတ္မ်ားၿပီး ေရြးခ်ယ္မႈ လမ္းေၾကာင္းမလြဲမွားေစရန္ရည္ရြယ္ၿပီး  တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ပံုစံမ်ားကိုေၿပာင္းလဲသတ္မွတ္လိုက္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဆိုပါ ၀င္ခြင့္ပံုစံေၿပာင္းလဲမွဳေတြကေတာ႔ ၂၀၁၈ခုႏွစ္အတြင္း ပညာေရးစနစ္ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းလည္း ၿဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News