ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနရဲ႕ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းအရ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ သင္ၾကားေနတဲ့ သင္ရိုး ညႊန္းတမ္းေတြကို ေျပာင္းလဲသင္ၾကားခဲ့ရာမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့(၂၀၁၈)ခုနွစ္မွာေတာ့ ဒုတိယတန္းသင္ရိုးသစ္ကို ေျပာင္းလဲသင္ၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗ်ဴဟာစီမံကိန္းအရ (၂၀၁၆-၂၀၁၇) ပညာသင္ႏွစ္မွာ သူငယ္တန္း (KG) သင္ရိုးသစ္၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္မွာေတာ့ ပထမတန္းသင္ရိုးသစ္ကို ေျပာင္းလဲသင္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ (၂၀၁၈-၂၀၁၉) ပညာသင္ နွစ္မွာေတာ့ ဒုတိယတန္းသင္ရိုးသစ္ကို ေျပာင္းလဲသင္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ ေျပာင္းလဲလိုက္တဲ့ ဒုတိယတန္းသင္ရိုးသစ္မွာေတာ့ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ာၤ၊ လူမႈေရး၊ သိပၸံ၊စာရိတၱနဲ႔ ျပည္သူနီတိ၊ ပန္းခ်ီ၊ ဂီတ၊ ကာယပညာ၊ ဘ၀တြက္တာစတဲ့ ဘာသာရပ္ (၁၀)ခု ပါ၀င္ ပါတယ္။ဒီလိုေျပာင္းလဲလိုက္ရာမွာ တစ္ခ်ိဳ႕ဘာသာရပ္ေတြက ေက်ာင္းသား? ေက်ာင္းသူ တစ္ဦးခ်င္းသင္ယူရသလို အုပ္စုလိုက္ သင္ယူရတာေတြြရိွလာတဲ့အတြက္ သင္ခန္းစာေတြကုိ ပိုစိတ္၀င္စားလာျပီး ေက်ာင္းသားဗဟိုျပဳသင္ၾကားနည္းစနစ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြရဲ႕ ဥာဏ္ရည္ေတြလည္း ပိုမိုသြက္လာတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာ ေျပာင္းလဲလိုက္တဲ့ ဒုတိယတန္းသင္ရိုးသစ္မွာေတာ့ အရင္က ဒုတိယတန္းသင္ရိုးေဟာင္းနဲ႔မတူဘဲ စာေတြ႔အျပင္ လက္ေတြ႔ေတြပါ သင္ၾကားေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအသစ္မွာ ပါ၀င္တဲ့ ဂီတနဲ႕ကာယ ဘာသာရပ္ေတြက ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ ရတဲ့အတြက္ ဒီဘာသာရပ္ေတြကို ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားျပား တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔ စာေတြ႕သင္ၾကားရတာမဟုတ္ဘဲ လက္ေတြ႔အျပင္ ေက်ာင္းသားဗဟိုျပဳ သင္ၾကားနည္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ေတြးေခၚမႈ ဥာဏ္ရည္ပါျမင့္မားလာမွာျဖစ္တယ္လို႔ ေက်ာင္းသားမိဘက ေျပာပါတယ္။

ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနရဲ႕ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းအရ (၂၀၁၆)ခုနွစ္မွာ စတင္ေျပာင္းလဲခဲ့တဲ့ KG သင္ရိုးသစ္ ကေန အဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲခဲ့ရာမွာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းသစ္အျပီးေျပာင္းလဲမႈကို (၂၀၂၃)ခုႏွစ္ မွာ KG+12 သင္ရိုးသစ္ကို အျပီး ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။လာမယ့္ (၂၀၁၉-၂၀၂၀ )ပညာသင္ႏွစ္မွာေတာ့ Grade-3 နဲ႔ Grade -6 ကို သင္ရိုးညႊန္း တမ္းသစ္ေတြနဲ႕ ေျပာင္းလဲသင္ၾကားေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

 

Related News